ปรัชญา

คณะพลังงานและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยพะเยา เป็นสถาบันชั้นนำในการพัฒนาเทคโนโลยี พลังงานและสิ่งแวดล้อม เพื่อการพัฒนาสังคมและเศรษฐกิจชุมชนอย่างยั่งยืน

 
ปณิธาน

มุ่งมั่นที่จะพัฒนาให้เป็นองค์กรในระดับสากล เพื่อพัฒนาบุคลากรและสร้างศักยภาพในการพัฒนาสังคมและเศรษฐกิจชุมชน ให้มีส่วนร่วมในการแก้ปัญหาวิกฤตเศรษฐกิจ พลังงานและสิ่งแวดล้อม ของประเทศไทยและประชาคมโลก

 
วิสัยทัศน์

คณะพลังงานและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยพะเยาจะเป็นสถาบันชั้นนำที่จะพัฒนาให้เกิดเทคโนโลยีพลังงาน และสิ่งแวดล้อม เพื่อการรักษาสิ่งแวดล้อม การใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างมีคุณค่า และการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนอย่างยั่งยืน ให้เกิดสมดุลคืนสู่ธรรมชาติ ลดภาวะโลกร้อน เพื่อการอยู่ดี มีสุขของชุมชนและประชาคมโลก

 
คณะพลังงานและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยพะเยา
 
 
 
พันธกิจ

คณะพลังงานและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยพะเยา มีภารกิจด้านการวิจัย การให้บริการทางสังคมการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม การให้บริการวิชาการ การจัดการเรียนการสอนในระดับ ปริญญาตรีและระดับบัณฑิตศึกษาด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อม เพื่อการพัฒนาชุมชนของประเทศและของประชาคมโลก ด้วยการพัฒนาเทคโนโลยีทางด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อม การอนุรักษ์พลังงานและทรัพยากรธรรมชาติ เพื่อการพัฒนาสังคมและเศรษฐกิจชุมชนอย่างยั่งยืน