หน้าหลัก | เกี่ยวกับเรา  | บริการของเรา | ประกาศ | อุทธรณ์/ร้องเรียน  | ติดต่อเรา


- ขั้นตอนการขอรับบริการตรวจสอบ/ทวนสอบ -


1. ขอบข่ายในการให้บริการ 

        - เอกสาร

2. ขั้นตอนในการขอรับบริการตรวจสอบ/ทวนสอบ

        - เอกสาร

3. หลักเกณฑ์ และเงื่อนไข ในการขอรับบริการ

        - เอกสาร

4. ใบขอรับรอง

     CFO

        -  ขอรับการทวนสอบก๊าซเรือนกระจกระดับองค์กร
        -  ทบทวนคำขอรับบริการทวนสอบก๊าซเรือนกระจกระดับองค์กร

     T-VER

        -  ขอรับการตรวจสอบความใช้ได้และทวนสอบโครงการลดก๊าซเรือนกระจก
        -  ข้อมูลโครงการเบื้องต้น