หน้าหลักหมวดที่ 1  |  หมวดที่ 2 | หมวดที่ 3 |  หมวดที่ 4 |  หมวดที่ 5 | หมวดที่ 6  กฎหมาย


- หมวด 6 -

การจัดซื้อและจัดจ้าง

6.1 การกำหนดนโยบายสิ่งแวดล้อม

6.1.1 การจัดซื้อสินค้าที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
          -กำหนดผู้รับผิดชอบ และมีความเข้าใจ
          -คำสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่พัสดุ
          -คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงาน Green Office
          -ประชุม Green Office
          -แผนการจัดซื้อจัดจ้างที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
          -เป้าหมายการจัดซื้อจัดจ้างที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
          -ระเบียบการจัดซื้อจัดจ้างที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
          -คู่มือการจัดซื้อจัดจ้างสินค้าและบริการเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
          -หนังสือขอความร่วมมือจัดซื้อสินค้าที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
          -บัญชีรายชื่อสินค้าที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
          -ฐานข้อมูลสินค้าและบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

6.1.2 รายงานจัดซื้อจัดจ้างวัสดุสำนักงาน
          -รายงานจัดซื้อจัดจ้างสินค้าและบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
          -เปรียบเทียบมูลค่าการจัดซื้อสินค้าที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

6.1.3 วัสดุอุปกรณ์ในสำนักงานที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
          -วัสดุอุปกรณ์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม คณะพลังงานและสิ่งแวดล้อม

6.2 การจัดจ้าง

6.2.1 ร้อยละของการจัดจ้างหน่วยงานหรือบุคคลที่มีการดำเนินงานที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
          -ใบอนุญาตปฏิบัติงานและข้อตกลงด้านสิ่งแวดล้อม
          -อบรม Green Office


6.2.2 ประเมินหน่วยงานหรือบุคคลที่เข้ามาดำเนินงาน
          -การประเมินประสิทธิภาพของผู้รับจ้าง-รับเหมาก่อสร้าง

6.2.3 เลือกใช้บริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
          -รายชื่อโรงแรมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
          -ฐานข้อมูลโรงแรมที่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม