หน้าหลัก | หมวดที่ 1  |  หมวดที่ 2 | หมวดที่ 3 |  หมวดที่ 4 |  หมวดที่ 5 | หมวดที่ 6  | กฎหมาย


- หมวด 5 -

สภาพแวดล้อมและความปลอดภัย

5.1 อากาศในสำนักงาน

5.1.1 การควบคุมมลพิษทางอากาศในสำนักงาน
          -แผนการบำรุงรักษาประจำปี
          -กิจกรรมการปฏิบัติเพื่อควบคุมมลพิษทางอากาศในสำนักงาน

          -แบบตรวจสอบแผนบำรุงรักษา
              เดือน มกราคม
              เดือน เมษายน
              เดือน กรกฎาคม

          -แหล่งกำเนิดแนวปฏิบัติในการควบคุมมลพิษทางอากาศในสำนักงาน
          -แบบบันทึกผลการตรวจวัดปริมาณฝุ่นระอองในอากาศ PM 2.5
          -ภาพการตรวจวัดค่าฝุ่นละอองภายในสำนักงาน

5.1.2 การรณรงค์ไม่สูบบุหรี่หรือมีการกำหนดพื้นที่สูบบุหรี่ที่เหมาะสมและปฏิบัติตามที่กำหนด
          -การรณรงค์ไม่สูบบุหรี่ติดสัญลักษณ์เขตปลอดบุหรี่

5.1.3 การจัดการมลพิษอากาศจากภายนอกสำนักงานที่ส่งผลต่อสำนักงาน Green Service Zone
          -มาตรการและแนวทางการจัดการมลพิษอากาศจากการก่อสร้าง ปรับปรุงอาคาร

5.2 แสงในสำนักงาน

5.2.1 มีการตรวจวัดความเข้มของแสงสว่าง (โดยอุปกรณ์การตรวจวัดความเข้มแสงที่ได้มาตรฐาน) และดำเนินการแก้ไขตามที่มาตรฐานกำหนด
          -มาตรการและแผนการตรวจวัดความเข้มของแสงในสำนักงาน 

          -แบบบันทึกผลการตรวจวัดค่าความเข้มของแสงสว่างในแต่ละจุดในสำนักงาน 
                เดือน มกราคม
                เดือน กรกกฎาคม

          -การวัดค่าความเข้มของแสงที่ใช้ในสำนักงานคณะพลังงานและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยพะเยา 
                เดือน มกราคม
                เดือน กรกกฎาคม

          -สเปคเครื่องวัดแสง

5.3 เสียง

5.3.1 การควบคุมมลพิษทางเสียงภายในอาคารสำนักงาน    
          -มาตรการรองรับในการควบคุมเสียงรบกวนสำนักงา
          -แผนการตรวจวัด บำรุงรักษาและเฝ้าระวังแหล่งกำเนิดเสียงพื้นที่ของสำนักงาน 

          -แบบบันทึกผลการตรวจวัดระดับเสียงภายในสำนักงาน
              เดือน มกราคม
              เดือน กรกฎาคม
               
5.3.2 การจัดการเสียงจากการก่อสร้าง ปรับปรุงอาคารหรืออื่นๆ ในสำนักงานที่ส่งผลต่อพนักงาน
          -มาตรการรองรับในการควบคุมเสียงรบกวนสำนักงา
          -แผนการตรวจวัด บำรุงรักษาและเฝ้าระวังแหล่งกำเนิดเสียงพื้นที่ของสำนักงาน 

          -แบบบันทึกผลการตรวจวัดระดับเสียงภายในสำนักงาน 
              เดือน มกราคม
              เดือน กรกฎาคม

5.4 ความน่าอยู่

5.4.1 มีการวางแผนจัดการความน่าอยู่ของสำนักงานโดยจะต้องดำเนินการดังนี้
          -แผนผังสำนักงาน แผนการดูแลพื้นที่ของสำนักงานประจำปี
          -แผนการดูแลพื้นที่ของสำนักงานประจำปี
          -แบบตรวจสอบแผนจัดการความน่าอยู่ของสำนักงานคณะพลังงานและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยพะเยา

5.4.2 ร้อยละการใช้สอยพื้นที่เป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่สำนักงานกำหนด
          -แผนผังสำนักงาน แผนการดูแลพื้นที่ของสำนักงานประจำปี
          -แผนการดูแลพื้นที่ของสำนักงานประจำปี
          -แบบตรวจสอบแผนจัดการความน่าอยู่ของสำนักงานคณะพลังงานและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยพะเยา

5.4.3 ร้อยละการดูแลบำรุงรักษาพื้นที่ต่างๆ เช่น พื้นที่สีเขียว พื้นที่พักผ่อนหย่อนใจ พื้นที่ส่วนกลาง และพื้นที่ทำงาน เป็นต้น
          -แผนผังสำนักงาน แผนการดูแลพื้นที่ของสำนักงานประจำปี
          -แผนการดูแลพื้นที่ของสำนักงานประจำปี
          -แบบตรวจสอบแผนจัดการความน่าอยู่ของสำนักงานคณะพลังงานและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยพะเยา

5.4.4 มีการควบคุมสัตว์พาหะนำโรคและดำเนินการได้ตามที่กำหนดหมายเหตุ การควบคุมสัตว์พาหะนำโรค สำนักงานสามารถควบคุมและจัดการได้เอง หรือว่าจ้างหน่วยงานเฉพาะมาดำเนินการแทน    
          -แผนการควบคุมสัตว์พากะนำเชื้อ

          -แบบสำรวจสอบแผนจัดการควบคุมสัตว์พาหะนำโรคของสำนักงาน
                เดือน มกราคม
                เดือน กุมภาพันธ์
                เดือน มีนาคม
                เดือน เมษายน
                เดือน พฤษภาคม
                เดือน มิถุนายน
                เดือน กรกฎาคม

5.5 การเตรียมความพร้อมต่อสภาวะฉุกเฉิน

5.5.1 การอบรมฝึกซ้อมดับเพลิงและอพยพหนีไฟตามแผนที่กำหนด
          -แผนการฝึกอบรมดับเพลิงและอพยพหนีไฟ
          -การเตรียมความพร้อมและตอบโต้ภาวะฉุกเฉิน

5.5.2 มีแผนฉุกเฉินที่เป็นปัจจุบันและเหมาะสม และร้อยละของพนักงานที่เข้าใจแผนฉุกเฉิน (สุ่มสอบถามอย่างน้อย 4 คน)
          -แผนฉุกเฉิน 

5.5.3 ความเพียงพอและการพร้อมใช้งานของอุปกรณ์ระบบดับเพลิงและป้องกันอัคคีภัย และระบบสัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้
        และร้อยละของพนักงานทราบวิธีการใช้และตรวจสอบอุปกรณ์ดังกล่าว(สุ่มสอบถามอย่างน้อย 4 คน)
          -การติดตั้งและการเตรียมอุปกรณ์ดับเพลิง
          -การติดตั้งระบบสัญญาณแจ้งเตือน
          -ใบตรวจสอบถังดับเพลิง