หน้าหลักหมวดที่ 1  |  หมวดที่ 2 | หมวดที่ 3 |  หมวดที่ 4 |  หมวดที่ 5 | หมวดที่ 6  กฎหมาย


- หมวด 4 -

การจัดการของเสีย

4.1 การจัดการของเสีย

      4.1.1 มีการดำเนินงานตามแนวทางการคัดแยก รวบรวม และกำจัดขยะอย่างเหมาะสม มีแนวทางการดำเนินงาน ดังนี้ 
              -การกำจัดการของเสีย
              -มาตรการลดการเกิดขยะตามหลัก 3R ของคณะพลังงานและสิ่งแวดล้อม

      4.1.2 การนำขยะกลับมาใช้ประโยชน์ หรือนำกลับมาใช้ใหม่ ส่งผลให้ขยะที่จะส่งไปกำจัดมีปริมาณน้อยลง
              -มีการนำขยะกลับมาใช้ใหม่
              -บันทึกปริมาณขยะ
     

4.2 การจัดการน้ำเสีย

      4.2.1 การจัดการน้ำเสียของสำนักงาน และคุณภาพน้ำทิ้งจะต้องอยู่ในมาตรฐานกฎหมายที่เกี่ยวข้องโดยมีแนวทาง และการดูแลอุปกรณ์บำบัดน้ำเสีย ดังนี้
               -การกำจัดน้ำเสีย

      4.2.2 การดูแลอุปกรณ์บำบัดน้ำเสีย โดยมีแนวทางดังนี้
              -บันทึกการตักคราบน้ำมันและไขมัน