หน้าหลักหมวดที่ 1  |  หมวดที่ 2 | หมวดที่ 3 |  หมวดที่ 4 |  หมวดที่ 5 | หมวดที่ 6  กฎหมาย


- หมวด 3 -

การใช้ทรัพยากรพลังงาน

3.1 การใช้น้ำ

        -มาตรการประหยัดน้ำ
        -รายงานการใช้น้ำ
        -การตั้งเป้าหมายลดการใช้น้ำ
        -บันทึกการใช้น้ำ 

         

3.2 การใช้พลังงาน

        -มาตรการประหยัดไฟฟ้า
        -รายงานการใช้ไฟฟ้า

        -มาตรการประหยัดน้ำมันเชื้อเพลิง
        -รายงานการใช้น้ำมันเชื้อเพลิง

        -บันทึกการใช้ไฟฟ้า และเชื้อเพลิง

3.3 การใช้ทรัพยากรอื่นๆ

        -มาตรการประหยัดกระดาษ
        -รายงานการใช้ทรัพยากรอื่น

        -มาตรการประหยัดอุปกรณ์สำนักงานและหมึกพิมพ์
        -รายงานการใช้ทรัพยากรอื่น

         

3.4 การประชุมและการจัดนิทรรศการ

        -มาตรการประชุมและจัดนิทรรศการ
        -รายงานการประชุมและจัดนิทรรศการ
        -ประมวลภาพการประชุมและจัดนิทรรศการ