หน้าหลักหมวดที่ 1  |  หมวดที่ 2 | หมวดที่ 3 |  หมวดที่ 4 |  หมวดที่ 5 | หมวดที่ 6  กฎหมาย


- หมวด 2 -

การสื่อสารและสร้างจิตสำนึก

2.1 การอบรมให้ความรู้และประเมินความเข้าใจ

2.1.1 มีการกำหนดบริบทองค์กรและขอบเขตของการจัดการสิ่งแวดล้อมในสำนักงาน
          -หลักสูตรและแผนการอบรม ประจำปี 2563
          -ใบลงทะเบียนและประเมินผลบุคลากร
          -ประวัติการฝึกอบรมของบุคลากร
          -กิจกรรมการดำเนินงานตามแผนการอบรม

2.1.2 กำหนดผู้รับผิดชอบด้านการอบรมแต่ละหลักสูตรมีความเหมาะสม
          -ผู้รับผิดชอบด้านการอบรม

2.2 การรณรงค์และประชาสัมพันธ์แก่พนักงาน

2.2.1 มีการกำหนดผู้รับผิดชอบและแนวทางสื่อสารสิ่งแวดล้อมทั้งภายในและภายนอกสำนักงาน
          -ช่องทางการสื่อสารและรณรงค์ 
          -กำหนดช่องทางการสื่อสาร กลุ่มเป้าหมาย และผู้รับผิดชอบ  

2.2.2 มีการรณรงค์สื่อสารและให้ความรู้ตามที่กำหนดในข้อ 2.2.1
          -การสื่อสารด้านนโยบายสิ่งแวดล้อม
          -การสื่อสารด้านปัญหาสิ่งแวดล้อมที่มีนัยสำคัญและการจัดการ 
          -การสื่อสารด้านการปฏิบัติตามกฎหมายและข้อกำหนดด้านสิ่งแวดล้อมต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง  
          -การสื่อสารด้านเป้าหมายและมาตรการพลังงาน/ทรัพยากร 
          -การสื่อสารด้านเป้าหมายและมาตรการจัดการของเสีย
          -การสื่อสารด้านผลการใช้ทรัพยากร พลังงาน และของเสีย 
          -การสื่อสารด้านสินค้าและบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
          -การสื่อสารด้านก๊าซเรือนกระจก
          -การสื่อสารด้านทีมงานด้านสิ่งแวดล้อมและอำนาจหน้าที่
          -การสื่อสารด้านการรณรงค์ในการจัดการสิ่งแวดล้อมอื่นๆ เช่นความสะอาดและความเป็นระเบียบ

2.2.3 ร้อยละความเข้าใจนโยบายสิ่งแวดล้อมและการดำเนินงานสำนักงานสีเขียว (สุ่มอย่างน้อย 4 คน)
        โดยจะต้องสอบถามพนักงานแต่ละคนอย่างน้อยตามข้อ 2.2.1(1)

2.2.4 มีช่องทางรับข้อเสนอแนะ และนำข้อคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะมาปรับปรุงแก้ไข มีแนวทางดังนีั
          -ช่องทางรับข้อเสนอแนะด้านสิ่งแวดล้อม
          -หลักฐานอ้างอิง บันทึกรับข้อเสนอแนะด้านสิ่งแวดล้อม

          -หลักฐานรายงานการประชุม