หน้าหลัก | หมวดที่ 1  |  หมวดที่ 2 | หมวดที่ 3 |  หมวดที่ 4 |  หมวดที่ 5 | หมวดที่ 6


- หมวด 1 -

การกำหนดนโยบาย การวางแผนการดำเนินงานและการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง

1.1 การกำหนดนโยบายสิ่งแวดล้อม

1.1.1 ขอบเขตการจัดการสิ่งแวดล้อมสำนักงานคณะพลังงานและสิ่งแวดล้อม

1.1.2 มีการกำหนดนโยบายด้านสิ่งแวดล้อมที่สอดคล้องและครอบคลุมประเด็นตามเกณฑ์สำนักงานสีเขียวโดยแสดงความมุ่งมั่นอย่างต่อเนื่อง ดังนี้
        -ประกาศนโยบายสิ่งแวดล้อมคณะพลังงานและสิ่งแวดล้อม
        -ประกาศมาตรการใช้สาธารณูปโภคสำนักงานคณะพลังงานและสิ่งแวดล้อม

1.1.3 การกำหนดนโยบายสิ่งแวดล้อมจากผู้บริหารระดับสูง
        -ประกาศนโยบายสิ่งแวดล้อมของ มหาวิทยาลัยพะเยา
        -มหาวิทยาลัยพะเยามุ่งสู่การเป็นมหาวิทยาลัยสีเขียว

1.1.4 มีการกำหนดแผนการดำเนินงานสำนักงานสีเขียวประจำปี
        -แผนการดำเนินงานสิ่งแวดล้อม63 ของสำนักงานคณะพลังงานและสิ่งแวดล้อม
        -แผนงานโครงการของสำนักงานคณะพลังงานและสิ่งแวดล้อม 

1.1.5 มีการกำหนดเป้าหมาย และตัวชี้วัดที่ชัดเจนด้านการใช้ทรัพยากร พลังงาน และของเสีย และปริมาณก๊าซเรือนกระจก ดังนี้
        -เป้าหมายด้านสิ่งแวดล้อมสำนักงานคณะพลังงานและสิ่งแวดล้อม

1.2 คณะทำงานสิ่งแวดล้อม

1.2.1 มีการแต่งตั้งคณะกรรมการหรือทีมงานด้านสิ่งแวดล้อม โดยมีแนวทางดำเนินงาน ดังนี้ 
        -คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงาน Green Office
        -โครงสร้างคณะทำงานด้านสิ่งแวดล้อม

1.2.2 ร้อยละของคณะกรรมการ หรือทีมงานด้านสิ่งแวดล้อมที่มีความเข้าใจในบทบาท และหน้าที่รับผิดชอบประเมินจากการสุ่มสอบถามดังนี้

1.3 การระบุประเด็นปัญหาทรัพยากร และสิ่งแวดล้อม

1.3.1 กิจกรรมทั้งหมดของสำนักงานภายใต้ขอบเขตการขอการรับรองสำนักงานสีเขียวจะต้องได้รับการระบุและประเมินปัญหาสิ่งแวดล้อม 
        -ตารางวิเคราะหืกระบวนการทำงานของสำนักงานคณะพลังงานและสิ่งแวดล้อม
        -ทะเบียนระบุและประเมินปัญหาสิ่งแวดล้อมด้านทรัพยากร (Input) ปี2563 สำนักงานคณะพลังงานและสิ่งแวดล้อม
        -ทะเบียนระบุและประเมินปัญหาสิ่งแวดล้อมด้านทรัพยากร (Output) ปี2563 สำนักงานคณะพลังงานและสิ่งแวดล้อม
        -ทะเบียนจัดลำดับปัญหาสิ่งแวดล้อมที่มีนัยสำคัญสำนักงานคณะพลังงานและสิ่งแวดล้อม

1.3.2 การวิเคราะห์และแนวทางการแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมที่มีนัยสำคัญ
        -ทะเบียนจัดลำดับปัญหาสิ่งแวดล้อมที่มีนัยสำคัญสำนักงานคณะพลังงานและสิ่งแวดล้อม

1.4 กฎหมายและข้อกำหนดอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

1.4.1 มีการรวบรวมกฎหมายสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัยที่เกี่ยวข้องกับสำนักงาน โดยมีแนวทางการดำเนินงานดังนี้
        -กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อม

1.4.2 ประเมินความสอดคล้องของกฎหมายกับการดำเนินงานการจัดการสิ่งแวดล้อมของสำนักงาน โดยมีการดำเนินการดังนี้
        -ทะเบียนกฏหมายข้อกำหนดด้านสิ่งแวดล้อม

1.5 ข้อมูลก๊าซเรือนกระจก

1.5.1 การเก็บข้อมูลก๊าซเรือนกระจกจากกิจกรรมในสำนักงาน จะต้องประกอบไปด้วย
        -คำนวนปริมาณก๊าซเรือ่นกระจก

1.5.2 ปริมาณก๊าซเรือนกระจกบรรลุเป้าหมายกรณีไม่บรรลุเป้าหมาย

1.5.3 ร้อยละของพนักงานมีความเข้าใจและการรับรู้ปริมาณก๊าซเรือนกระจกของสำนักงาน โดยจะต้องสอบถามดังนี้

1.6 แผนงานโครงการที่นำไปสู่การปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง

1.6.1 การกำหนดวัตถุประสงค์ เป้าหมาย และโครงการสิ่งแวดล้อม จะต้องมีการดำเนินการดังนี้
        -แผนงานโครงการการจัดการสิ่งแวดล้อม สำนักงานคณะพลังงานและสิ่งแวดล้อม ประจำปี 2564 
        -แผนงานโครงการจัดการสิ่งแวดล้อม สำนักงานคณะพลังงานและสิ่งแวดล้อม ประจำปี 2564 1.6(1)

1.6.2 ผลสำเร็จของวัตถุประสงค์และเป้าหมาย แนวทางการปรับปรุงอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน
        -แผนการดำเนินงานสิ่งแวดล้อม สำนักงานคณะพลังงานและสิ่งแวดล้อม ประจำปี 2564
        -เป้าหมายด้านสิ่งแวดล้อม สำนักงานคณะพลังงานและสิ่งแวดล้อม ประจำปี 2564

1.7 การตรวจประเมินสำนักงานสีเขียวภายในสำนักงาน (สำหรับหน่วยงานที่ขอต่ออายุ)

1.7.1 การวางแผนและดำเนินการตรวจประเมินสำนักงานสีเขียวภายในสำนักงาน

1.8 การทบทวนฝ่ายบริหาร

1.8.1 การกำหนดองค์ประชุมทบทวนฝ่ายบริหาร
        -ระเบียบวาระการประชุมสำนักงานสีเขียว สำนักงานคณะพลังงานและสิ่งแวดล้อม
        -รายชื่อผู้เข้าร่วมประชุมสำนักงานสีเขียว สำนักงานคณะพลังงานและสิ่งแวดล้อม

1.8.2 มีการกำหนดวาระการประชุม และทำการประชุมทบทวนฝ่ายบริหารดังนี้
        -รายงานการประชุมสำนักงานสีเขียว สำนักงานคณะพลังงานและสิ่งแวดล้อม
        -กิจกรรมการประชุมสำนักงานสีเขียว สำนักงานคณะพลังงานและสิ่งแวดล้อม