หน้าหลัก | ผังโครงสร้างบริหาร  | ประกาศติดต่อเรา
     
 ศูนย์วิจัยพลังงานทดแทนและสิ่งแวดล้อม ได้รับการประกาศจากสภามหาวิทยาลัยพะเยา ให้เป็นหน่วยงานภายในคณะพลังงานและสิ่งแวดล้อม และมีสถานะเทียบเท่ากอง เมื่อวันที่ 25 กันยายน 2563 โดยใช้ชื่อเป็นภาษาอังกฤษว่า “Renewable Energy and Environment Research Center” และใช้ชื่ออักษรย่อเป็นภาษาอังกฤษว่า “REEN” โดยมีวัตถุประสงค์ในการจัดตั้งศูนย์วิจัยฯ ดังต่อไปนี้
(๑) เพื่อการให้บริการวิชาการแก่นิสิต บุคลากรของมหาวิทยาลัย และบุคคลภายนอก
(๒) เพื่อส่งเสริมการปฏิบัติงานร่วมกันระหว่างนิสิต บุคลากรของมหาวิทยาลัย