หน้าหลัก | เกี่ยวกับเรา  | บริการของเรา | ประกาศ | อุทธรณ์/ร้องเรียน  | ติดต่อเรา

เกี่ยวกับหน่วยงาน

          มหาวิทยาลัยพะเยา เป็นมหาวิทยาลัยที่จัดตั้งมาตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. 2553 มีภาระกิจส่วนหนึ่งคือการบริการวิชาการแก่ชุมชนในรูปแบบต่างๆ โดยมีด้านที่สำคัญคือการบริการวิชาการด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อม โดยคณะพลังงานและสิ่งแวดล้อม ซึ่งมีฐานะเทียบเท่าคณะ ตามโครงสร้างของมหาวิทยาลัยพะเยา โดยคณะพลังงานและสิ่งแวดล้อม มีบุคลากรผู้เชี่ยวชาญด้านสิ่งแวดล้อม โดยเฉพาะในเรื่องของการจัดการก๊าซเรือนกระจกอยู่หลายท่าน ซึ่งได้รับการอบรมและขึ้นทะเบียนกับองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจกให้ผู้ทวนสอบคาร์บอนฟุตปริ้นท์ขององค์กร (CFO) และผู้ตรวจสอบและทวนสอบโครงการลดก๊าซเรือนกระจกภาคสมัครใจตามมาตรฐานของประเทศไทย (T-VER) โดยได้มีประสบการณ์การทวนสอบ CFO หลากหลายโครงการมาตั้งแต่ปี 2559 และการผู้ตรวจสอบและทวนสอบโครงการ T-VER หลากหลายโครงการมาตั้งแต่ปี 2560
          เพื่อให้การดำเนินการด้านการตรวจสอบและทวนสอบด้านก๊าซเรือนกระจก เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ มีระบบที่ชัดเจนและมีความเป็นสากล คณะพลังงานและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยพะเยา จึงดำเนินการขอการรับรองระบบงานด้านการตรวจสอบและทวนสอบรับรองปริมาณก๊าซเรือนกระจกและการลดก๊าซเรือนกระจก โดยได้ตั้ง หน่วยรับรองการจัดการก๊าซเรือนกระจก คณะพลังงานและสิ่งแวดล้อม ซึ่งประกอบด้วยบุคลากรของคณะที่ได้รับการอบรมและขึ้นทะเบียนกับองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจกและมีประสบการณ์การตรวจสอบและทวนสอบด้านก๊าซเรือนกระจก เพื่อดำเนินการในการรับรองระบบงานกับ สำนักงานคณะกรรมการมาตรฐานแห่งชาติ สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม
          หน่วยรับรองการจัดการก๊าซเรือนกระจก เป็นหน่วยงานเฉพาะกิจ อยู่ในสังกัดคณะพลังงานและสิ่งแวดล้อม โดยไม่แบ่งส่วนราชการและไม่กำหนดสถานภาพ และมีระเบียบปฏิบัติอยู่ภายใต้ พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. 2553 มีหน้าที่ในการสร้างระบบและดำเนินการตาม ข้อกำหนดสำหรับหน่วยงานตรวจสอบความใช้ได้และทวนสอบก๊าซเรือนกระจกเพื่อใช้ในกิจกรรมการรับรองระบบงานหรือการยอมรับร่วมในรูปแบบอื่นๆ (มอก. 14065 – 52/ ISO 14065:2007) และ มีหน้าที่ในการรับงานทวนสอบคาร์บอนฟุตพริ้นท์ขององค์กร (CFO) ตามมาตรฐาน มอก./ISO 14064 –1 และตรวจสอบ/ทวนสอบโครงการลดก๊าซเรือนกระจกภาคสมัครใจตามมาตรฐานของประเทศไทย (T-VER) ตามมาตรฐานมอก. /ISO 14064 –2

วิสัยทัศน์

          หน่วยรับรองการจัดการก๊าซเรือนกระจก มหาวิทยาลัยพะเยา ดำเนินการตรวจอย่างโปร่งใสและเป็นกลาง ให้เป็นที่ยอมรับในระดับประเทศและสากล

พันธกิจ

        1.วางระบบมาตรฐานให้สอดคล้องกับแนวทางสากล
        2.ตรวจสอบ/ทวนสอบอย่างเป็นกลางและโปร่งใสตามหลักสากล

นโยบาย

          คณะพลังงานและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยพะเยา เป็นหน่วยงานตรวจสอบความใช้ได้และทวนสอบก๊าซเรือนกระจกที่มีระบบงานของหน่วยตรวจสอบรับรองสอดคล้องตามข้อกำหนดของมาตรฐานสากล ISO 14065 และ ISO 14066 โดยยึดมั่นและถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัดตามหลักการและแนวทางการดำเนินงานตรวจสอบความใช้ได้และทวนสอบก๊าซเรือนกระจก ดังนี้
1) การตรวจสอบความใช้ได้และทวนสอบก๊าซเรือนกระจกที่คำนึงถึงหลักการความเป็นกลาง ความสมบูรณ์ การใช้หลักฐานในการพิจารณาตัดสินใจ การเปิดเผยสถานภาพการตรวจสอบความใช้ได้และทวนสอบก๊าซเรือนกระจก ตลอดจน การรักษาความลับของข้อมูล
2) การตรวจสอบความใช้ได้และทวนสอบก๊าซเรือนกระจกที่คำนึงถึงการไม่มีผลประโยชน์ทับซ้อน ด้วยการจำแนก ประเมินความเสี่ยง และ บริหารจัดการความเสี่ยงอย่างเป็นระบบ
3) การสื่อสารเกี่ยวกับกระบวนตรวจสอบความใช้ได้และทวนสอบก๊าซเรือนกระจกอย่างชัดเจน ตามสถานการณ์ความเป็นจริง และ การรักษาความลับของข้อมูลในระหว่างกิจกรรมการตรวจสอบความใช้ได้และทวนสอบก๊าซเรือนกระจก โดยการตรวจสอบความใช้ได้และทวนสอบก๊าซเรือนกระจก ตามข้อกำหนดของมาตรฐานสากล ISO 14065 และ ISO 14066 จะต้องอยู่บนพื้นฐานของหลักการที่สำคัญ 5 ประการ ได้แก่ ความตรงประเด็น (Relevance) ความสมบูรณ์ (Completeness) ความไม่ขัดแย้งกัน (Consistency) ความถูกต้อง (Accuracy) ความโปร่งใส (Transparency)
การเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการรวบรวมหรือคำนวณปริมาณการปล่อยและดูดกลับก๊าซเรือนกระจกที่เพียงพอ และเหมาะสม สามารถตรวจสอบได้ เพื่อให้กลุ่มเป้าหมายสามารถใช้ข้อมูลดังกล่าวในการตัดสินใจด้วยความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลเพื่อความสอดคล้องกับมาตรฐาน ISO 14065-1 และ ISO 14065-2 ต้องเปิดเผยและมีความโปร่งใสที่เกี่ยวกับแหล่งข้อมูล การคำนวณ สถานการณ์สมมติที่นำเสนอในรายงานการปล่อยและดูดกลับก๊าซเรือนกระจก หรือการแสดงปริมาณคาร์บอนฟุตพริ้นท์ขององค์กรในรูปแบบอื่นๆ