School of Energy and environment

SEEN-ร่วมประชุมกับ CEO บ.ศรีตรังรับเบอร์ แอน แพลนเทชัน

 


วันที่ 22 กรกฎาคม 2565 คุณอุดม พฤกษานุศักดิ์ CEO ส่วนงานพืชเกษตร คุณวิทวัส กรุงแทนเมือง ผู้จัดการฝ่ายตรวจสอบ และคณะ บริษัทศรีตรัง รับเบอร์ แอนด์ แพลนเทชั่น จำกัด พบปะผู้บริหารคณะพลังงานและสิ่งแวดล้อม รองศาสตราจารย์ ดร.ต่อพงศ์ กรีธาชาติ คณบดี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุขทัย พงศ์พัฒนศิริ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยพลังงานทดแทนและสิ่งแวดล้อม และ ดร.สุรัตน์ เศษโพธิ์ รองคณบดีฝ่ายพัฒนาศักยภาพนิสิต เพื่อแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นต่อการดําเนินงานด้านสิ่งแวดล้อม และในการพัฒนาโครงการลดก๊าซเรือนกระจกภาคสมัครใจตามมาตรฐานของประเทศไทย (Thailand Voluntary Emission Reduction Program) ของสวนยางพารา ในเขต 14 จังหวัดภาคเหนือ ซึ่งเป็นกลไกที่มีเป้าหมายในการส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในประเทศ และการยกระดับบุคลากรในภาคอุตสาหกรรมให้มีศักยภาพสูงขึ้น

ภาพ: นายสุรศักดิ์ ใจหลัก ข้อมูล/ข่าว: อภิรักษ์ นิลวัฒน์

เพิ่มข่าวโดย: นางสาววิมลรัตน์ ศีติสาร วันที่/เวลา : 2022-07-25 15:29:23