School of Energy and environment

SEEN ลงนาม MOU การพัฒนาวิชาการ ร่วมกับ สิ่งแวดล้อมภาคที่ 3

 


วันที่ 12 กรกฎาคม 2565 คณะพลังงานและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยพะเยา นำโดย รองศาสตราจารย์ ดร.ต่อพงศ์ กรีธาชาติ คณบดีคณะพลังงานและสิ่งแวดล้อม ผู้รับมอบอำนาจปฏิบัติการแทนอธิการบดี และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สุขทัย พงศ์พัฒนศิริ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยพลังงานทดแทนและสิ่งแวดล้อม ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ด้าน ความร่วมมือในการพัฒนาวิชาการ การวิจัย และการให้บริการวิชาการ ในการพัฒนาองค์ความรู้ การพัฒนาบุคลากร อาจารย์ นักวิจัย ระหว่างมหาวิทยาลัยพะเยา (คณะพลังงานและสิ่งแวดล้อม) และสำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 3 (พิษณุโลก) โดย นางสาวเพ็ญศรี รักผักแว่น ผู้อำนวยการสำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 3 นางสาวนฤมล นาคมี ผู้อำนวยการส่วนส่งเสริมการจัดการสิ่งแวดล้อม ร่วมลงนามในครั้งนี้ ณ ห้องประชุม สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 3 (พิษณุโลก)

ภาพ: นายกฤษณะ วิรัตน์เกษม ข้อมูล/ข่าว: อภิรักษ์ นิลวัฒน์

เพิ่มข่าวโดย: นายกฤษณะ วิรัตน์เกษม วันที่/เวลา : 2022-07-25 15:17:58