School of Energy and environment

SEEN-จัดอบรมการเตรียมความพร้อมเพื่อการรับรองการจัดการป่าไม้ ตามมาตรฐาน และแนวทางการขอรับการประเมินคาร์บอนเครดิตภาคป่าไม้

 


ศูนย์วิจัยพลังงานทดแทนและสิ่งแวดล้อม คณะพลังงานและสิ่งแวดล้อม นำโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุขทัย พงศ์พัฒนศิริ ดร.วิมลรัตน์ ศีติสาร และทีมวิจัย จัดกิจกรรมจัดอบรมถ่ายทอดความรู้ เรื่อง “การเตรียมความพร้อมเพื่อการรับรองการจัดการป่าไม้ตามมาตรฐาน Forest Stewardship Council (FSC) และแนวทางการขอรับการประเมินคาร์บอนเครดิตภาคป่าไม้ (T-VER)” ให้กับเกษตรกรผู้ปลูกยางพารา ในพื้นที่จังหวัดเชียงราย แพร่ และพะเยา เพื่อกระตุ้นความตระหนัก ในการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม ควบคู่ไปกับการเพิ่มมูลค่าผลผลิต และสนองมาตรการ "ลด" การปล่อยคาร์บอนหรือก๊าซเรือนกระจก ( net zero emissions ) ตามถ้อยแถลงของรัฐบาลไทยที่ COP26 ณ เมืองกลาสโกว์ สหราชอาณาจักร

ภาพ: นายสุรศักดิ์ ใจหลัก ข้อมูล/ข่าว: อภิรักษ์ นิลวัฒน์

เพิ่มข่าวโดย: นางสาววิมลรัตน์ ศีติสาร วันที่/เวลา : 2022-07-25 15:04:05