School of Energy and environment

SEEN-จัดโครงการพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2565

 


สโมสรนิสิตคณะพลังงานและสิ่งแวดล้อม ได้จัดโครงการพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2565 วันพฤหัสบดีที่ 7 กรกฎาคม 2565 เพื่อให้นิสิตได้แสดงถึงความเคารพกตเวทีแด่คณาจารย์ อีกทั้งสอดคล้องตามอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัยพะเยา ด้านสุนทรียภาพและบุคลิกภาพ โดยได้รับเกียรติจาก คณบดีคณะพลังงานและสิ่งแวดล้อม รองศาสตราจารย์ ดร.ต่อพงศ์ กรีธาชาติ พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร อาจารย์ และบุคลากร เข้าร่วมโครงการพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2565 ณ ห้อง 11206 อาคารเรียนรวม CE และในรูปแบบออนไลน์ผ่านเพจสโมสรนิสิตคณะฯ โดยกิจกรรมในครั้งนี้ ได้จัดให้นิสิต อาจารย์ และบุคลากร ตรวจเช็ค ATK ตรวจวัดอุณภูมิ ก่อนเข้าร่วมพิธี อีกทั้งการเว้นระยะห่างในการนั่ง ตามมาตรการป้องกัน การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

ภาพ: นายสุรศักดิ์ ใจหลัก ข้อมูล/ข่าว: อภิรักษ์ นิลวัฒน์

เพิ่มข่าวโดย: นางสาวจิราภรณ์ ไชยสาร วันที่/เวลา : 2022-07-25 15:00:29