School of Energy and environment

SEEN-จัดปฐมนิเทศ U2T for BCG

 


วันที่ 4 กรกฎาคม 2565 คณะพลังงานและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยพะเยา ได้จัดการปฐมนิเทศโครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโควิดด้วยเศรษฐกิจ BCG (U2T for BCG) โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.ต่อพงศ์ กรีธาชาติ คณบดีฯ และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อนุสรณ์ บุญปก รองคณบดี ฝ่ายบริหารและยุทธศาสตร์ ได้กล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมโครงการทั้งหมดจำนวน 8 ตำบล โดย ตำบลบ้านสาง ตำบลสันป่าม่วง ตำบลบ้านใหม่และตำบลแม่นาเรือ เข้าร่วมการปฐมนิเทศ ณ ห้อง SEEN 2401 อาคารคณะพลังงานและสิ่งแวดล้อม และ ตำบลโป่งแพร่ ตำบลเชียงเคี่ยน ตำบลตับเต่าและตำบลน้ำปาย เข้าปฐมนิเทศโดยผ่านระบบ ZOOM ในการปฐมนิเทศครั้งนี้ ดร.ปรเมษฐ์ สิทธิสันติ์ ผู้ช่วยคณบดี หัวหน้าผู้รับผิดชอบโครงการ ได้กล่าวชี้แจ้งวัตถุประสงค์และขั้นตอนในการดำเนินการโครงการ โดยมีระยะเวลาการดำเนินโครงการ ตั้งแต่เดือน กรกฎาคม – กันยายน 2565 ซึ่งคณะพลังงานและสิ่งแวดล้อม มีความมุ่งมั่นที่จะดำเนินโครงการฯ ดังกล่าวให้บรรลุวัตถุประสงค์และคาดหวังว่าโครงการนี้ผู้เข้าร่วมโครงการจะรับประโยชน์สูงสุดตลอดระยเวลาดำเนินโครงการ เพื่อการพัฒนาสังคมชุมชนต่อไป

ภาพ: นายสุรศักดิ์ ใจหลัก ข้อมูล/ข่าว: อภิรักษ์ นิลวัฒน์

เพิ่มข่าวโดย: นายนพดล มั่นที่สุด วันที่/เวลา : 2022-07-25 14:57:06