School of Energy and environment

SEEN - เข้าร่วมเป็นหน่วยงานสนับสนุนเครือข่ายเยาวชนเฝ้าระวังคุณภาพทางสิ่งแวดล้อมฯ ...

 


วันที่ 2 กรกฎาคม 2565 รศ.ดร ต่อพงศ์ กรีธาชาติ คณบดีคณะพลังงานและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยพะเยา พร้อมด้วย ดร.สุปรีดา หอมกลิ่น หัวหน้าหน่วยปฏิบัติการทดสอบทางสิ่งแวดล้อม และ ทีมงาน เข้าร่วมงานเปิดตัว ศูนย์เครือข่ายเยาวชน เฝ้าระวังคุณภาพสิ่งแวดล้อม จังหวัดพะเยา โดยมีสำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 2 (ลำปาง) ร่วมกับภาคีเครือข่ายได้จัดขึ้น ณ ริมกว๊านพะเยา (บริเวณสามแยกร้านอาหารแสงจันทร์ถึงโรงแรมภูกลอง) โดยมีการทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการทางด้านสิ่งแวดล้อมระหว่างคณะพลังงานและสิ่งแวดล้อม กับหน่วยงานราชการ หน่วยงานเอกชน และโรงเรียนต่าง ๆ ในจังหวัดพะเยา ซึ่งภายในงานมีการจัดกิจกรรมออกบูธนิทรรศการเกี่ยวกับการเฝ้าระวังทางสิ่งแวดล้อมของโรงเรียนต่าง ๆ รวมถึงมีการจัดบูธประชาสัมพันธ์ให้ความรู้ทางพลังงานและสิ่งแวดล้อม ของหน่วยปฏิบัติการทดสอบทางด้านสิ่งแวดล้อม และประชาสัมพันธ์หลักสูตรการเรียนการสอนทางด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อมของคณะพลังงานและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยพะเยา

ภาพ: นายสุรศักดิ์ ใจหลัก ข้อมูล/ข่าว: อภิรักษ์ นิลวัฒน์

เพิ่มข่าวโดย: นายวีระวัฒน์ เมืองคำ วันที่/เวลา : 2022-07-25 14:50:31