School of Energy and environment

SEEN – เตรียมความพร้อม U2T for BCG

 


เมื่อวันที่ 22-23 มิถุนายน 2565 คณะพลังงานและสิ่งแวดล้อม นำโดย ดร.ปรเมษฐ์ สิทธิสันติ์ ผู้ช่วยคณบดีฯ และทีมงานวิจัย ได้เข้าพบองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและผู้ประกอบการ ในพื้นที่รับผิดชอบจำนวน 7 ตำบล แบ่งเป็นเขตจังหวัดพะเยา จำนวน 4 ตำบล ได้แก่ ต.บ้านสาง ต.สันป่าม่วง ต.บ้านใหม่ ต.แม่นาเรือ และเขตจังหวัดเชียงราย จำนวน 3 ตำบล ได้แก่ ต.โป่งแพร่ ต.เชียงเคี่ยน ต.ตับเต่า เพื่อหารือและเตรียมความพร้อมในการดำเนินโครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐานราก หลังโควิดด้วยเศรษฐกิจ BCG (U2T for BCG) เพื่อให้เกิดการจ้างงานในชุมชนท้องถิ่น พัฒนาสินค้าและบริการด้วย BCG Economy Model โดยโครงการดังกล่าว กระทรวงอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ได้มอบภารกิจให้มหาวิทยาลัยทั่วประเทศ ดำเนินโครงการฯ ตอบสนองการพัฒนาพื้นที่ระดับตำบลทั้งหมด 7,435 ตำบล ซึ่งมหาวิทยาลัยพะเยา ได้ตอบรับนโยบายและมอบหมายให้แต่คณะฯ เข้าดำเนินการโครงการดังกล่าวในพื้นที่ที่ได้รับการจัดสรร เพื่อทำประโยชน์สุขให้เกิดขึ้นแก่สังคมชุมชน และท้องถิ่น สมดังกับปณิธานของมหาวิทยาลัยพะเยาที่ว่า “ปัญญาเพื่อความเข้มแข็งของชุมชน”

ภาพ: นายนพดล มั่นที่สุด ข้อมูล/ข่าว: อภิรักษ์ นิลวัฒน์

เพิ่มข่าวโดย: นายนพดล มั่นที่สุด วันที่/เวลา : 2022-07-25 14:41:39