School of Energy and environment

SEEN - นำนิสิตชมรมอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เข้าศึกษาดูงานมหาวิทยาลัยแม่โจ้

 


วันจันทร์ที่ 20 มิถุนายน 2565 ดร.สุรัตน์ เศษโพธิ์ รองคณบดีฝ่ายพัฒนาศักยภาพนิสิต คณะพลังงานและสิ่งแวดล้อม นำทีมนิสิตชมรมอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เข้าศึกษาดูงานการทำปุ๋ยหมักแบบไม่พลิกกลับกอง ปุ๋ยหมักไส้เดือนดิน ณ คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้ โดยได้รับเกียรติจาก ดร.แสนวสันต์ ยอดคำ รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและกายภาพ เป็นวิทยากรให้ความรู้ รวมถึงศึกษาดูงานการผลิตจานและกระถางจากใบไม้และเศษวัสดุ ณ ศูนย์วิสาหกิจชุมชนการสร้างป่า สร้างรายได้เพิ่มมูลค่าใบไม้ ตำบลขี้เหล็ก อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่

ภาพ: นางสาวจิราภรณ์ ไชยสาร ข้อมูล/ข่าว: อภิรักษ์ นิลวัฒน์

เพิ่มข่าวโดย: นางสาวจิราภรณ์ ไชยสาร วันที่/เวลา : 2022-07-25 14:33:02