School of Energy and environment

SEEN จัดปฐมนิเทศนิสิตใหม่ ระดับบัณฑิตศึกษา 2565

 


วันที่ 18 มิถุนายน 2565 คณะพลังงานและสิ่งแวดล้อม จัดกิจกรรมปฐมนิเทศนิสิตใหม่ ระดับบัณฑิตศึกษา ณ ห้อง SEEN 2301 มหาวิทยาลัยพะเยา เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมการเรียนในระดับบัณฑิตศึกษา โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.ต่อพงศ์ กรีธาชาติ คณบดีคณะพลังงานและสิ่งแวดล้อม กล่าวต้อนรับ แนะนำผู้บริหาร และอาจารย์ พร้อมสร้างแรงบันดาลใจ และแนวคิดในการวางแผนในการศึกษา จากนั้นได้มีการบรรยายแนะแนวทางการเตรียมความพร้อมการเรียนในระดับบัณฑิตศึกษา โดย ดร.โสมนัส สมประเสริฐ รองคณบดีฝ่ายวิชาการและประกันคุณภาพ รวมถึงการพบปะคณาจารย์ประจำแต่ละหลักสูตร ผ่านช่องทางระบบ Microsoft Teams สำหรับนิสิตที่ยังไม่สะดวกเดินทางเข้ามาร่วมกิจกรรมแบบ On-site โดยบรรยากาศเป็นไปด้วยความอบอุ่นและเป็นกันเอง

ภาพ: นายสุรศักดิ์ ใจหลัก ข้อมูล/ข่าว: อภิรักษ์ นิลวัฒน์

เพิ่มข่าวโดย: นางสาวจิราภรณ์ ไชยสาร วันที่/เวลา : 2022-07-25 14:30:37