School of Energy and environment

SEEN ร่วมฝึกอบรม “การสอบสวนเพื่อคุ้มครองสิทธิพนักงานมหาวิทยาลัยพะเยา”

 


คณะพลังงานและสิ่งแวดล้อม มอบหมายให้บุคลากรในสังกัดจำนวน 2 ราย คือ นายณรงค์ฤทธิ์ อมรินทร์ ตำแหน่ง ผู้รักษาการแทนหัวหน้าสำนักงาน และนายกฤษณะ วิรัตน์กษม ตำแหน่ง บุคลากร เป็นตัวแทนเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมหลักสูตร “การสอบสวนเพื่อคุ้มครองสิทธิพนักงานมหาวิทยาลัยพะเยา” ซึ่งกำหนดจัดขึ้นโดยกองกฎหมาย ในระหว่างวันที่ 15-17 มิถุนายน 2565 ณ มหาวิทยาลัยพะเยา เพื่อการเสริมสร้างให้เกิดกระบวนการเรียนรู้และเข้าใจเกี่ยวกับสิทธิของพนักงานฯ กระบวนการสอบสวน อุทธรณ์ ร้องทุกข์ และการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดทางละเมิดของพนักงาน รวมถึงการฝึกปฏิบัติแนวทางการพิจารณาวินิจฉัยทางกฎหมายจากกรณีศึกษาดังหัวข้อข้างต้นฯ และสามารถสนับสนุนกระบวนการสอบสวนเพื่อคุ้มครองสิทธิพนักงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ภาพ: นายกฤษณะ วิรัตน์เกษม ข้อมูล/ข่าว: อภิรักษ์ นิลวัฒน์

เพิ่มข่าวโดย: นายกฤษณะ วิรัตน์เกษม วันที่/เวลา : 2022-07-25 14:08:31