School of Energy and environment

SEEN จัดโครงการพัฒนาความสามารถทางเทคโนโลยีของบุคลากร ภาคอุตสาหกรรมอาหาร (Brain Power Skill Up)

 


เมื่อวันที่ 17 มิถุนายน 2565 คณะพลังงานและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยพะเยา นำโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศักดิ์สิทธิ์ อิ่มแมน ประธานหลักสูตร ประกาศนียบัตร (Non-Degree) การพัฒนาบุคคลากรด้านสิ่งแวดล้อมสำหรับอุตสาหกรรมการแปรรูปอาหารแบบบูรณาการ ในเขตพื้นที่ภาคเหนือตอนบน 2 จัดอบรมให้กับผู้ประกอบการแปรรูปอาหารในพื้นที่ภาคเหนือ ในการนี้ได้รับเกียรติจาก ดร. สุรัตน์ เศษโพธิ์ รองคณบดีฝ่ายกิจการนิสิต คณะพลังงานและสิ่งแวดล้อม กล่าวเปิดงานและต้อนรับผู้เข้าร่วมอบรม การอบรมในครั้งนี้เป็นการจัดการสิ่งแวดล้อมของอุตสาหกรรมอาหารที่เกิดขึ้นสอดคล้องกับการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ และสามารถแก้ไขปัญหาดังกล่าวได้อย่างมีประสิทธิภาพ คณะพลังงานและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยพะเยา ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญในการพัฒนาความสามารถทางเทคโนโลยีของบุคลากรภาคอุตสาหกรรม (Brain Power Skill Up) ให้มีสมรรถนะ มีความรู้ ความสามารถ เพื่อตอบโจทย์ภาคอุตสาหกรรมตามนโยบายการปฏิรูปอุดมศึกษาไทยโดยการใช้กระบวนการทางการศึกษา การเพิ่มพูนความรู้ ทักษะ และการเข้าถึงแหล่งผู้ประกอบการตรง ผ่านกระบวนการฝึกอบรมเชิงลึกและสามารถลงมือปฏิบัติได้ในทุกมิติเน้นการเรียนนอกห้องเรียนโดยทำให้ผู้ประกอบ มีความรู้ความเข้าใจถึงเทคนิคและเทคโนโลยีที่สามารถช่วยให้การประกอบธุรกิจแปรรูปอาหารมีการดำเนินการที่ดี และเข้าใจถึงการจัดการสิ่งแวดล้อมในโรงงานอุตสาหกรรม โดยมุ่งเน้นการใช้สถานการณ์จริงจากแหล่งเรียนรู้ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง สถานประกอบการและชุมชน “ปรับสถานประกอบเป็นโรงเรียน” โดยมุ่งฝึกทักษะฝีมือควบคู่การทำงานร่วมกับผู้อื่นเพื่อให้มีสมรรถนะที่เป็นไปตามความต้องการของภาคอุตสาหกรรมแปรรูปอาหาร

ภาพ: นายสุรศักดิ์ ใจหลัก ข้อมูล/ข่าว: อภิรักษ์ นิลวัฒน์

เพิ่มข่าวโดย: นายนพดล มั่นที่สุด วันที่/เวลา : 2022-07-25 14:06:29