School of Energy and environment

SEEN จัดกิจกรรมศึกษาดูงานเชิงปฏิบัติการ ด้านวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม และด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย ให้กับนิสิต

 


วันที่ 6 พฤษภาคม 2565 รองศาสตราจารย์ ดร.ต่อพงศ์ กรีธาชาติ คณบดีคณะพลังงานและสิ่งแวดล้อม และ ดร. วนาวัลย์ ปรากฏ อาจารย์ประจำสาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม คณะพลังงานและสิ่งแวดล้อม ได้จัดกิจกรรมศึกษาดูงานนอกมหาวิทยาลัยให้กับนิสิตในหลักสูตรปริญญาตรี คู่ขนาน 2 ปริญญา ได้แก่ อาชีวอนามัยและความปลอดภัย และวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม ณ โรงงานแปรรูปและพัฒนาผลิตภัณฑ์ ศูนย์ผลิตผลโครงการหลวง มูลนิธิโครงการหลวง ตำบลแม่เหียะ จังหวัดเชียงใหม่ และโรงชำแหละสุกร บริษัท แม่ทา พี ดี จำกัด เพื่อเป็นการเรียนรู้การจัดการระบบการผลิตและมลพิษในโรงงานอุตสาหกรรมแปรรูปอาหาร ตลอดจนการเรียนรู้ด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในการทำงาน เพื่อเป็นการฝึกทักษะในการประกอบอาชีพและสร้างเสริมประสบการณ์เรียนรู้จากภาคการผลิตอันเป็นพื้นฐานสำหรับการทำงานให้มีสมรรถนะที่เป็นไปตามความต้องการของภาคอุตสาหกรรมในอนาคตได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ภาพ: นายสุรศักดิ์ ใจหลัก ข้อมูล/ข่าว: อภิรักษ์ นิลวัฒน์

เพิ่มข่าวโดย: นายสุรศักดิ์ ใจหลัก วันที่/เวลา : 2022-07-25 11:02:09