School of Energy and environment

มหาวิทยาลัยพะเยา ร่วมกับ สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ ๒ (ลำปาง) ลงนาม MOU ด้านการพัฒนาวิชาการ การวิจัย และการให้บริการวิชาการ

 


คณะพลังงานและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยพะเยา ร่วมกับ สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ ๒ (ลำปาง) ลงนาม MOU ด้านการพัฒนาวิชาการ การวิจัย และการให้บริการวิชาการ เพื่อการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของทั้งสองหน่วยงาน สามารถสนับสนุนพันธกิจด้านการจัดการเรียนการสอน การฝึกอบรม พัฒนาองค์ความรู้ด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อม การดำเนินการวิจัย และการให้บริการวิชาการด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อมร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพ รวมไปถึงการยกระดับห้องปฏิบัติการตามระดับมาตรฐานสากล ISO17025 โดยได้รับเกียรติจาก คณบดีคณะพลังงานและสิ่งแวดล้อม รองศาสตราจารย์ ดร.ต่อพงศ์ กรีธาชาติ ผู้รับมอบอำนาจจากอธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา และ ผู้อำนวยการสำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ ๒ (ลำปาง) นายระพีศักดิ์ มาลัยรุ่งสกุล เป็นผู้ลงนาม เมื่อวันที่ 7 เมษายน 2565 ณ ห้องประชุมคณะพลังงานและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยพะเยา

ภาพ: นายสุรศักดิ์ ใจหลัก ข้อมูล/ข่าว: อภิรักษ์ นิลวัฒน์

เพิ่มข่าวโดย: นายกฤษณะ วิรัตน์เกษม วันที่/เวลา : 2022-04-07 14:30:35