School of Energy and environment

หลักสูตรวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม คณะพลังงานและสิ่งแวดล้อม จัดโครงการปัจฉิมนิเทศให้แก่นิสิตระดับปริญญาตรีชั้นปีที่ 4 รหัส 61

 


วันที่ 18 มีนาคม 2565 หลักสูตรวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม คณะพลังงานและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยพะเยา จัดโครงการปัจฉิมนิเทศให้แก่นิสิตระดับปริญญาตรีชั้นปีที่ 4 รหัส 61 จำนวน 22 คน เพื่อเป็นการแสดงความยินดีในโอกาสที่นิสิตจะสำเร็จการศึกษา โดยมีคณาจารย์ในหลักสูตรเข้าร่วมให้โอวาท คำแนะนำ แลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการทำงานและข้อมูลที่เป็นประโยชน์สำหรับการศึกษาต่อในระดับสูง รวมถึงได้จัดพิธีมอบหมวกนิรภัย สร้างขวัญกำลังใจและเป็นตัวแทนความห่วงใยจากหลักสูตรฯ ในการออกไปเผชิญโลกแห่งการทำงาน เพื่อสร้างคุณประโยชน์แก่วิชาชีพวิศวกรรมและสังคมต่อไป

ภาพ: นายสุรศักดิ์ ใจหลัก ข้อมูล/ข่าว: อภิรักษ์ นิลวัฒน์

เพิ่มข่าวโดย: นายสุรศักดิ์ ใจหลัก วันที่/เวลา : 2022-03-21 15:37:46