School of Energy and environment

คณะพลังงานและสิ่งแวดล้อม เสนอชื่อผู้สมควรดำรงตำแหน่งคณบดี

 


วันที่ 2 กพ. 2565 คณะอนุกรรมการสรรหาผู้สมควรดำรงตำแหน่งคณบดีคณะพลังงานและสิ่งแวดล้อม ได้ดำเนินการเปิดหน่วยเสนอชื่อฯ ณ ห้องประชุม SEEN 1204 คณะพลังงานและสิ่งแวดล้อม ตั้งแต่เวลา 09.00-15.00 น. โดยมีพนักงานสายวิชาการ และสายสนับสนุน สังกัดคณะพลังานฯ มาใช้สิทธิ์เสนอชื่อฯ จำนวนทั้งสิ้น 35 คน (จาก 39 คน) คิดเป็นร้อยละ 90 และมีการเสนอรายชื่อผู้สมควรดำรงตำแหน่งคณบดีฯ จำนวนทั้งสิ้น 4 รายชื่อ ทั้งนี้ คณะอนุกรรมการฯ จะได้รวบรวมรายชื่อ และส่งไปยังเลขานุการคณะกรรมการสรรหา เพื่อเข้าสู่กระบวนการสรรหาโดยคณะกรรมการสรรหาผู้สมควรดำรงตำแหน่งคณบดีคณะพลังงานและสิ่งแวดล้อม ต่อไป

ภาพ: นายสุรศักดิ์ ใจหลัก ข้อมูล/ข่าว: อภิรักษ์ นิลวัฒน์

เพิ่มข่าวโดย: นายกฤษณะ วิรัตน์เกษม วันที่/เวลา : 2022-02-02 16:46:44