School of Energy and environment

U2T SEEN - Area-Based Research : Share and Learn Fair

 


คณะพลังงานและสิ่งแวดล้อม เข้าร่วมมหกรรมงานวิจัยเพื่อพัฒนาพื้นที่ มหาวิทยาลัยพะเยา Area-Based Research : Share and Learn Fair วันที่ 28 - 29 ธันวาคม 2564 นำโดยรองศาสตราจารย์ ดร.ต่อพงศ์ กรีธาชาติ คณบดีคณะพลังงานและสิ่งแวดล้อม และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อนุสรณ์ บุญปก รองคณบดีฝ่ายวิจัยและวิเทศสัมพันธ์ พร้อมทีมงานวิจัยคณะพลังงานและสิ่งแวดล้อม นำผลงาน การดำเนินงานโครงการรยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย : U2T) พะเยา และโครงการชุมชนนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน มหาวิทยาลัยพะเยา เข้าจัดแสดงนิทรรศการในงานมหกรรม ฯ ดังกล่าว ซึ่งผลงานการดำเนินการ โครงการ U2T ต.บ้านสาง อ.เมืองพะเยา จ.พะเยา ได้รับรางวัลดีเด่นระดับ Bronze Award จากมหาวิทยาลัยพะเยา นับเป็นความสำเร็จในการดำเนินการบริการวิชาการของคณะฯ เพื่อส่งเสริมให้ชุมชน ท้องถิ่น มีความเข้มแข็งและพัฒนาอย่างยั่งยืนต่อไป

ภาพ: นายนพดล มั่นที่สุด ข้อมูล/ข่าว: อภิรักษ์ นิลวัฒน์

เพิ่มข่าวโดย: นายนพดล มั่นที่สุด วันที่/เวลา : 2021-12-29 16:49:28