School of Energy and environment

SEEN เข้าร่วมโครงการส่งเสริมและพัฒนาเครือข่ายศูนย์การเรียนรู้ตลอดชีวิต (Lifelong Learning Center)

 


วันที่ 23 ธันวาคม 2564 คณะพลังงานและสิ่งแวดล้อม ได้เข้าร่วมโครงการส่งเสริมและพัฒนาเครือข่ายศูนย์การเรียนรู้ตลอดชีวิต (Lifelong Learning Center) นำโดย ดร.โสมนัส สมประเสริฐ พร้อมด้วย คณาจารย์ เข้าร่วมรับฟัง โดยได้รับเกียรติจาก นางสาววันเพ็ญ ตันเจริญกูล หัวหน้างานคลังข้อมูลเพื่อการวิจัย รักษาการแทนผู้อำนวยการศูนย์บรรณสารและการเรียนรู้ ให้คำปรึกษาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ แนะนำศูนย์บรรณสาร บรรยายภาพรวมและรับฟังเสียงจากลูกค้า (Voice of customers) เพื่อให้เกิดความร่วมมือในด้านการบริหารจัดการศูนย์บรรณสารและการเรียนรู้ รวมถึงการใช้ทรัพยากรสารสนเทศร่วมกัน ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ภาพ: นายสุรศักดิ์ ใจหลัก ข้อมูล/ข่าว: อภิรักษ์ นิลวัฒน์

เพิ่มข่าวโดย: นางสาวปริฉัตร เรือนแก้ว วันที่/เวลา : 2021-12-24 07:24:33