School of Energy and environment

มหาวิทยาลัยพะเยา ได้ดำเนินการจัดประชุมเพื่อหารือแนวทางการดำเนินงานโครงการการสนับสนุนวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อชุมชน

 


มหาวิทยาลัยพะเยา โดย รศ.ดร.ต่อพงศ์ กรีธาชาติ คณบดีคณะพลังงานและสิ่งแวดล้อม ได้ดำเนินการจัดประชุมเพื่อหารือแนวทางการดำเนินงานโครงการการสนับสนุนวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อชุมชน (Community based Technology and innovation Assistance Project: CTAP) ภายใต้ความร่วมมือระหว่าง สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สวทช.) กับ มหาวิทยาลัยพะเยา ในวันที่ 22 ธันวาคม 2564 ณ ห้องประชุม R206 วิทยาเขตเชียงราย ซึ่งได้รับเกียรติจาก น.ส.วิราภรณ์ มงคลไชยสิทธิ์ รองผู้อำนวยการ สถาบันการจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรมเกษตร (สท.) พร้อมด้วย นายธงชัย ตั้งใจดี นักวิเคราะห์นโยบายและแผน และทีมงาน วัตถุประสงค์เพื่อมุ่งนำวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม ยกระดับประสิทธิภาพการผลิตและการเพิ่มมูลค่า เพิ่มรายได้ ลดรายจ่าย ลดความเหลื่อมล้ำ เพิ่มศักยภาพของกลุ่มเกษตรกรและวิสาหกิจชุมชนในพื้นที่จังหวัดพะเยา และจังหวัดใกล้เคียง ซึ่งในการประชุมครั้งนี้ได้เชิญผู้เชี่ยวชาญจากมหาวิทยาลัยพะเยา เข้าร่วมประชุมหารือขอบเขตการดำเนินงาน รูปแบบการบริหารจัดการ และแนวทางการพัฒนาข้อเสนอโครงการ

ภาพ: นายณรงค์ฤทธิ์ อมรินทร์ ข้อมูล/ข่าว: อภิรักษ์ นิลวัฒน์

เพิ่มข่าวโดย: นายณรงค์ฤทธิ์ อมรินทร์ วันที่/เวลา : 2021-12-24 07:23:01