School of Energy and environment

SEEN เตรียมความพร้อมรับการก้าวสู่เกณฑ์คุณภาพการศึกษาในระดับ EdPEx 200

 


วันที่ 15 ธันวาคม 2564 คณะพลังงานและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยพะเยา ได้เข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ Screening EdPEx 200 นำโดย รองศาสตราจารย์ ดร.ต่อพงศ์ กรีธาชาติ คณบดี พร้อมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อนุสรณ์ บุญปก รองคณบดีฝ่ายวิจัยและวิเทศสัมพันธ์ ดร.โสมนัส สมประเสริฐ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ ดร.สุรัตน์ เศษโพธิ์ รองคณบดีฝ่ายกิจการนิสิต นายณรงค์ฤทธิ์ อมรินทร์ รักษาการแทนหัวหน้าสำนักงานคณะ และรักษาการหัวหน้างาน เข้าร่วมรับฟัง โดยได้รับเกียรติวิทยากรจาก อาจารย์สุวิทย์ เจนสวัสดิ์พงศ์ ผู้จัดการส่วนจัดการองค์กร ฝ่ายปรึกษาแนะนำ สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ ให้คำปรึกษาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพื่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษาสู่ความเป็นเลิศ : EdPEx200 รุ่นที่ 9 พร้อมกันนี้ได้บรรยายภาพรวมและทิศทางการพัฒนาคณะฯ ในการเข้าสู่ขั้นตอนของการตรวจประเมินต่อไป

ภาพ: นายสุรศักดิ์ ใจหลัก ข้อมูล/ข่าว: อภิรักษ์ นิลวัฒน์

เพิ่มข่าวโดย: นายสุรศักดิ์ ใจหลัก วันที่/เวลา : 2021-12-15 16:56:58