School of Energy and environment

SEEN จับมือ SOLIS Energy Co., Ltd. จัด Solar Workshop เชื่อมการเรียนรู้ระหว่างสถาบันการศึกษาและเอกชน

 


คณะพลังงานและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยพะเยา ร่วมกับ บริษัทโซลิสเอ็นเนอร์จี จำกัด จัดฝึกอบรม Solar Workshop ในวันที่ 3-4 ธันวาคม 2564 โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.ต่อพงศ์ กรีธาชาติ พร้อมด้วย ดร.ปรเมษฐ์ สิทธิสันติ์ หัวหน้าโครงการฝึกอบรม Solar Workshop กล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมอบรม และได้รับเกียรติจาก คุณพูนศักดิ์ ริ้วทอง กรรมการผู้จัดการบริษัทโซลิสเอ็นเนอร์จี จำกัด เป็นวิทยากร
ในการอบรมครั้งนี้เพื่อเชื่อมการเรียนรู้ระหว่างสถาบันการศึกษาและภาคเอกชน โดยจัดฝึกอบรมภาคทฤษฎี ณ มหาวิทยาลัยพะเยา จังหวัดพะเยา และฝึกอบรมภาคปฏิบัติ ณ ศูนย์ฝึกอบรมพลังงานแสงอาทิตย์ บริษัทโซลิสเอ็นเนอร์จี จำกัด จังหวัดลำปาง ทั้งนี้มีผู้เข้าร่วมจากหลายภาคส่วน ทั้งผู้ปฏิบัติงานไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์จากเอกชน บุคลากรจากสถาบันการศึกษา บุคคลผู้สนใจ นิสิตปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก ในการฝึกอบรมนี้ ผู้เข้าร่วมได้รับองค์ความรู้เกี่ยวกับระบบโซลาร์เซลล์ที่หลากหลาย ตั้งแต่เทคโนโลยีของระบบโซลาร์เซลล์ องค์ประกอบสำคัญในระบบ การออกแบบระบบ ไปจนถึงการติดตั้งระบบ โดยเน้นให้ผู้ฝึกอบรมได้ลงมือปฏิบัติจริงในพื้นที่ ให้เกิดความเข้าใจ สามารถนำไปปฏิบัติใช้ได้อย่างเหมาะสมและปลอดภัย องค์ความรู้เหล่านี้จะสามารถพัฒนาทักษะและเพิ่มศักยภาพผู้ปฏิบัติงานเอกชนให้ดียิ่งขึ้น อีกทั้งยังเป็นแนวทางในการต่อยอดเป็นอาชีพแก่ผู้สนใจ และเป็นการติดอาวุธทางความรู้และเสริมสร้างทักษะวิชาชีพแก่นิสิตคณะพลังงานและสิ่งแวดล้อม

ภาพ: นายสุรศักดิ์ ใจหลัก ข้อมูล/ข่าว: อภิรักษ์ นิลวัฒน์

เพิ่มข่าวโดย: นายสุรศักดิ์ ใจหลัก วันที่/เวลา : 2021-12-07 08:40:12