School of Energy and environment

SEEN ลงนาม MOU ร่วม บ.เอกชน SOLIS Energy Co., Ltd.

 


วันที่ 15 ตุลาคม 2564 มหาวิทยาลัยพะเยา โดย รองศาสตราจารย์ ดร. ต่อพงศ์ กรีธาชาติ คณบดีคณะพลังงานและสิ่งแวดล้อม ได้ลงนามบันทึกข้อตกลงด้านวิชาการ การศึกษา และการวิจัย ร่วมกับ บริษัท SOLiS Energy Co., Ltd. โดยมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อมุ่งส่งเสริม การดำเนินกิจกรรมและโครงการ อันจะเกิดประโยชน์ต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ของคนในชุมชนด้วยการสร้างองค์ความรู้ด้านพลังงานทดแทนและสิ่งแวดล้อม ต่อยอดสู่การพัฒนาเป็นวิชาชีพให้เข้มแข็ง รวมถึงการร่วมพัฒนาหลักสูตรระยะสั้นเพื่อเพิ่มช่องทางการเรียนรู้ร่วมกันระหว่างสถาบันการศึกษา และภาคเอกชนต่อไป

ภาพ: นายสุรศักดิ์ ใจหลัก ข้อมูล/ข่าว: อภิรักษ์ นิลวัฒน์

เพิ่มข่าวโดย: นายกฤษณะ วิรัตน์เกษม วันที่/เวลา : 2021-10-15 15:08:07