School of Energy and environment

นิสิต SEEN ได้รับระดับทองแดง ภายใต้โครงการการดำเนินกิจกรรม ด้านสิ่งแวดล้อมของเยาวชนภายในมหาวิทยาลัย (Green Youth)

 


โลกใบเดียวที่ดูแลและแบ่งปัน ในเกณฑ์มาตรฐานระดับทองแดง ภายใต้โครงการการดำเนินกิจกรรมด้านสิ่งแวดล้อมของเยาวชนภายในมหาวิทยาลัย (Green Youth) ประจำปี 2563 จากกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม ซึ่งมี ดร.สุรัตน์ เศษโพธิ์ รองคณบดีฝ่ายกิจการนิสิต เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาโครงการ โดยทีมนิสิต ประกอบด้วย นายชานนท์ วงศ์ลังกา น.ส.ปานรวี ยุทธวงศ์ นายณัฐพล มากสำรี น.ส.ธัญทิชา พิพิธกุล นายณัฐวุฒิ ผลกุศล ได้จัดกิจกรรมประกวดภาพถ่าย ภายใต้กรอบแนวคิด “Only One Earth: care and Share (เพียงโลกใบเดียวที่ดูแลและแบ่งปัน)” โดยให้ผู้เข้าร่วมสามารถอธิบายภาพถ่ายของตนเอง ที่สะท้อนมุมมองด้านสิ่งแวดล้อม รวมถึงการมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จากนั้นทำการคัดเลือกภาพถ่ายที่ได้รับรางวัล และนำภาพมาสกรีนติดกระเป๋าจำหน่าย โดยนำเงินที่ได้มาเป็นค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซม และจัดซื้อถังขยะเพิ่มเติม และ จัดกิจกรรมรณรงค์ให้ความรู้เรื่องการคัดแยกขยะให้กับบุคลากร และนักเรียน ในโรงเรียนบ้านห้วยเคียน ต.แม่กา อ.เมือง จ.พะเยา ซึ่งเป็นโรงเรียนที่ทีมนิสิตได้ดำเนินการสำรวจเจอปัญหาและมีความต้องการความช่วยเหลือในด้านการจัดการขยะภายในโรงเรียน

ภาพ: ่นายสุรศักดิ์ ใจหลัก ข้อมูล/ข่าว: อภิรักษ์ นิลวัฒน์

เพิ่มข่าวโดย: ่นายสุรศักดิ์ ใจหลัก วันที่/เวลา : 2021-09-07 11:18:58