School of Energy and environment

SEEN ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับสอง ในการประกวดผลงานในโครงการ UP Identity Festival

 


SEEN ขอเเสดงความยินดีกับดร.สุรัตน์ เศษโพธิ์ รองคณบดีฝ่ายกิจการนิสิต และนางสาวจิราภรณ์ ไชยสาร ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับสอง ประเภทโครงการนวัตกรรมด้านการพัฒนาอัตลักษณ์นิสิต (super kpi 1.2) ชื่อโครงการ”นวัตกรรมการจัดการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาชุมชน SEEN “ ภายใต้การประกวดผลงานในโครงการ UP Identity Festival การประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การจัดกิจกรรมพัฒนานิสิตนักศึกษาอย่างยั่งยืน มหาวิทยาลัยพะเยา ในวันศุกร์ที่ 6 สิงหาคม 2564 โดยกิจกรรมดังกล่าวนิสิตได้ดำเนิการร่วมมือกับชุมชนศูนย์เยาวชนเรียนรู้ตามเเนวเศรษฐกิจพอเพียง ต.ศรีค้ำ อ.แม่จัน จ.เชียงรายในการแก้ไขปัญหาด้านพลังงานรวมถึงถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อมให้กับชุมชนอีกด้วย

ภาพ: นายสุรศักดิ์ ใจหลัก ข้อมูล/ข่าว: อภิรักษ์ นิลวัฒน์

เพิ่มข่าวโดย: นายสุรศักดิ์ ใจหลัก วันที่/เวลา : 2021-09-07 10:36:47