School of Energy and environment

มหาวิทยาลัยพะเยา ร่วมหารือผ่านระบบออนไลน์กับ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ในการบริหารจัดการเพื่อการประหยัดพลังงานในอาคารภาครัฐ

 


วันที่ 13 กรกฎาคม 2564 มหาวิทยาลัยะเยา โดย รองศาสตราจารย์ ดร.ต่อพงศ์ กรีธาชาติ คณบดีคณะพลังงานและสิ่งแวดล้อม พร้อมด้ย ดร.สุรัตน์ เศษโพธิ์ รองคณบดีฝ่ายกิจการนิสิต คณะพลังงานและสิ่งแวดล้อม ดำเนินการประชุมร่วมกับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (PEA) ในการทบทวนรายละเอียดสัญญาในการให้บริการติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าจากแสงอาทิตย์ รวมทั้งบริหารจัดการพลังงานไฟฟ้าที่ได้จากระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ และเป็นศูนย์เรียนรู้ด้านพลังงานทดแทน โดยในการประชุมได้มีการชี้แจงเรื่องรายละเอียดสัญญาและแนะนำคณะกรรมการดำเนินงาน โดยมีมติให้มีการดำเนินงานตามรายละเอียดของสัญญาที่ได้มีการกำหนดไว้แล้ว

ภาพ: นายสุรศักดิ์ ใจหลัก ข้อมูล/ข่าว: อภิรักษ์ นิลวัฒน์

เพิ่มข่าวโดย: นายสุรศักดิ์ ใจหลัก วันที่/เวลา : 2021-07-13 12:45:04