School of Energy and environment

สำนักงานคณะพลังงานและสิ่งแวดล้อม ได้จัดอบรมและให้คำปรึกษาระบบ UP DMS

 


เมื่อวันที่ 18 ถึง 20 พฤษภาคม 2564 สำนักงานคณะพลังงานและสิ่งแวดล้อม ได้จัดอบรมและให้คำปรึกษาระบบ UP DMS โดยผ่านระบบออนไลน์ Microsoft Team จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในการอบรมครั้งนี้เพื่อสร้างความเข้าใจให้บุคลากรภายในคณะในการให้บริการรับส่งหนังสือ การเสนอต่อ สั่งการ และลงนามในเอกสาร รวมทั้งหนังสือเวียน การจัดเก็บเอกสาร โดยใช้การลงลายเซ็นดิจิทัล (Digital Signature) ซึ่งเป็นระบบรับรองความปลอดภัย ตลอดจนสืบค้นเอกสาร ขั้นตอนการปฏิบัติงานและลดค่าใช้จ่ายการใช้กระดาษ เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวก และเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานสารบรรณ

ภาพ: นายสุรศักดิ์ ใจหลัก ข้อมูล/ข่าว: อภิรักษ์ นิลวัฒน์

เพิ่มข่าวโดย: นายสุรศักดิ์ ใจหลัก วันที่/เวลา : 2021-05-20 15:15:19