School of Energy and environment

SEEN จัดโครงการศึกษาดูงานเพื่อสร้างแรงจูงใจและความต้องการในการศึกษาต่อ แก่นักเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนแม่ใจวิทยาคม จังหวัดพะเยา

 


วันที่ 5 เมษายน 2564 คณะพลังงานและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยพะเยา จัดโครงการศึกษาดูงานเพื่อสร้างแรงจูงใจและความต้องการในการศึกษาต่อแก่นักเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนแม่ใจวิทยาคม จังหวัดพะเยา โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.ต่อพงศ์ กรีธาชาติ คณะบดี ดร.โสมนัส สมประเสริฐ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ และคณาจารย์เข้าร่วมโครงการ มีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนแม่ใจวิทยาคม ได้รับฟังและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ แนะแนวการศึกษาต่อ เพื่อนำข้อมูลที่ได้รับนำไปประกอบการตัดสินใจ สร้างแรงจูงใจและประชาสัมพันธ์หลักสูตรต่าง ๆ ของคณะ

ภาพ: นายสุรศักดิ์ ใจหลัก ข้อมูล/ข่าว: อภิรักษ์ นิลวัฒน์

เพิ่มข่าวโดย: นางสาวปริฉัตร เรือนแก้ว วันที่/เวลา : 2021-04-05 14:20:33