School of Energy and environment

SEEN จัดอบรม U2T โครงการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย

 


ในวันที่ 31 มีนาคม 2564 คณะพลังงานและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยพะเยา ได้จัดการอบรมให้กับผู้เข้าร่วมโครงการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย พื้นที่ ต.บ้านสางและ ต.สันป่าม่วง อ.เมืองพะเยา จ.พะเยา  โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อนสรณ์ บุญปก รองคณบดีฝ่ายวิจัยและวิเทศสัมพันธ์ ได้กล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมโครงการและกลุ่มวิสาหกิจชุมชนจักสานผักตบชวาในพื้นที่ จำนวนกว่า 60 คน เข้าอบรม เพื่อการพัฒนาทักษะอาชีพและเพิ่มศักยภาพในการจัดการชุมชน โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เนทิยา กรีธาชาติ เป็นวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ ซึ่งกิจกรรมอบรมของโครงการนี้จะเป็นประโยชน์ต่อประชาชนในพื้นที่ เพื่อการพัฒนาสังคมชุมชน อย่างยั่งยืนต่อไป

ภาพ: นายนพดล มั่นที่สุด ข้อมูล/ข่าว: อภิรักษ์ นิลวัฒน์

เพิ่มข่าวโดย: นายนพดล มั่นที่สุด วันที่/เวลา : 2021-04-01 16:24:01