School of Energy and environment

คณะพลังงานและสิ่งแวดล้อมเยี่ยมชมและหารือความร่วมมือระหว่าง หน่วยงานกับศูนย์นวัตกรรมอาหารและบรรจุภัณฑ์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

 


เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2564 รองศาสตราจารย์ ดร.ต่อพงศ์ กรีธาชาติ คณบดีคณะพลังงานและสิ่งแวดล้อม และ ผู้จัดการโปรแกรมสนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยีของอุตสาหกรรมไทย เครือข่ายมหาวิทยาลัยพะเยา (iTAP-UP) เข้าเยี่ยมชมการดำเนินงานและกิจกรรมของศูนย์นวัตกรรมอาหารและบรรจุภัณฑ์ (FiN: Food Innovation and Packaging Center) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โอกาสนี้ได้รับการต้อนรับเพื่อพบปะประสานความร่วมมือและนำการเยี่ยมชมโดย รองศาสตราจารย์ ดร. ยุทธนา พิมลศิริผล ผู้อำนวยการ ศูนย์นวัตกรรมอาหารและบรรจุภัณฑ์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 
ทั้งนี้ภารกิจของศูนย์นวัตกรรมอาหารและบรรจุภัณฑ์ มุ่งเน้นการให้บริการด้านนวัตกรรมอาหารและบรรจุภัณฑ์อย่างมืออาชีพและมาตรฐาน เชื่อมโยงเครือข่ายทุกหน่วยงาน ให้ตรงตามความต้องการของภาครัฐและเอกชน ซึ่งสามารถสอดคล้องกับภารกิจของโปรแกรม iTAP-UP ที่จะสร้างกลไกเชี่ยมโยงผู้ประกอบการเข้ากับผู้เชี่ยวชาญในการใช้องค์ความรู้และงานวิจัยเพื่อให้คำปรึกษาและแก้ไขปัญหาของผู้ประกอบการ SMEs
 
โดยในอนาคตอาจมีการพัฒนาความร่วมมือร่วมกับระหว่างหน่วยงานดังกล่าวอย่างเป็นรูปธรรรมสำหรับพัฒนาผู้ประกอบการโดยเฉพาะอย่างยิ่งในเขตจังหวัดภารเหนือเพื่อกระตุ้นการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและสร้่างนวัตกรรมทางเทคโนโลยี และยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันโดยใช้องค์ความรู้ของผู้เชี่ยวชาญและนักวิจัยของมหาวิทยาลัยต่อไป

ภาพ: นายสุรศักดิ์ ใจหลัก ข้อมูล/ข่าว: อภิรักษ์ นิลวัฒน์

เพิ่มข่าวโดย: นายสุรศักดิ์ ใจหลัก วันที่/เวลา : 2021-02-23 16:03:22