School of Energy and environment

SEEN เข้าร่วมโครงการแนะแนวและประชาสัมพันธ์หลักสูตร ในการประชุมผู้ปกครอง โรงเรียนพะเยาพิทยาคม

 


วันที่ 4-5 กุมภาพันธ์ 2564 คณะพลังงานและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยพะเยา เข้าร่วมแนะแนวและประชาสัมพันธ์หลักสูตร ในการประชุมผู้ปกครอง ณ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม โดยมี ดร.โสมนัส สมประเสริฐ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ ดร.ศตวรรษ ทนารัตน์ ดร.สุปรีดา หอมกลิ่น ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธีรชัย อำนวยล้อเจริญ และดร.นพรัตน์ สุริยะไชยเข้าร่วมโครงการ เพื่อให้ผู้ปกครองนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา ปีที่ 4-6 ได้รับฟังและแลกเปลี่ยนเรียนรู้แนะแนวการศึกษาต่อ เพื่อนำข้อมูลที่ได้รับนำไปประกอบการตัดสินใจ รวมทั้งสร้างความรู้ ความเข้าใจ การรับสมัครเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยพะเยา และประชาสัมพันธ์แนะนำหลักสูตรต่างๆของคณะ

ภาพ: นางสาวปริฉัตร เรือนแก้ว ข้อมูล/ข่าว: อภิรักษ์ นิลวัฒน์

เพิ่มข่าวโดย: นางสาวปริฉัตร เรือนแก้ว วันที่/เวลา : 2021-02-05 15:40:28