School of Energy and environment

SEEN รับรางวัล 1 คณะ 1 ชุมชนนวัตกรรม

 


เมื่อวันที่ 28 มกราคม 2564 คณะพลังงานและสิ่งแวดล้อม เข้าร่วมโครงการ 1 คณะ 1 ชุมชนวัตนกรรม 2564 ของมหาวิทยาลัยพะเยา ในการประชุมทางวิชาการระดับชาติ พะเยาวิจัย ครั้งที่ 10 โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.ต่อพงศ์ กรีธาชาติ คณบดีคณะพลังงานและสิ่งแวดล้อม เข้ารับรางวัลเหรียญเงิน จากโครงการวิจัยเรื่อง “ศูนย์ต้นแบบการเรียนรู้และนวัตกรรมโรงอบแห้งแสงอาทิตย์แบบเรือนกระจกอัจฉริยะ เพื่อยกระดับการผลิตสินค้าหัตถกรรมของวิสาหกิจชุมชนเครื่องจักสานผักตบชวาที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม” โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อนุสรณ์ บุญปก เป็นหัวหน้าโครงการ ซึ่งการดำเนินโครงการดังกล่าวนี้ สามารถลดต้นทุนและเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต ทำให้เกิดรายได้เพิ่มขึ้น ส่งผลต่อการดำเนินตามวิถีชีวิตชุมชนที่ก้าวไปพร้อมเทคโนโลยีนวัตกรรม และรักษาสิ่งแวดล้อมอีกด้วย

ภาพ: นายนพดล มั่นที่สุด ข้อมูล/ข่าว: อภิรักษ์ นิลวัฒน์

เพิ่มข่าวโดย: นายนพดล มั่นที่สุด วันที่/เวลา : 2021-01-28 15:33:14