School of Energy and environment

นิสิต SEEN สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม เข้าศึกษาดูงานระบบคัดแยกและแปรรูปขยะด้วยเทคโนโลยีเชิงกลชีวภาพ ม.พะเยา

 


เมื่อวันที่ 20 มกราคม 2564 นิสิตชั้นปีที่ 1 สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม คณะพลังงานและสิ่งแวดล้อม และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เนทิยา กรีธาชาติ อาจารย์ที่ปรึกษานิสิต ได้เข้าศึกษาดูงานระบบคัดแยกและแปรรูปขยะด้วยเทคโนโลยีเชิงกลชีวภาพ (Mechanical Biological Treatment: MBT) ของมหาวิทยาลัยพะเยา โดยมี นายถนอมศักดิ์ เมืองมา เจ้าหน้าที่กองอาคารสถานที่ มหาวิทยาลัยพะเยา ให้การต้อนรับและบรรยายให้ข้อมูลประกอบการศึกษาดูงาน กิจกรรมนี้ถือเป็นการบูรณาการด้านปฏิบัติงานในสถานที่จริงกับการเรียนการสอนเกี่ยวกับการดูแลและเดินระบบจัดการขยะเพื่อแปรรูปไปเป็นเชื้อเพลิงจากขยะ หรือ RDF (Refuse Derived Fuel) ทั้งนี้นิสิตเกิดการเรียนรู้จากการสังเกตการณ์ รับทราบประเด็นปัญหาต่าง ๆ ในการปฏิบัติงานในพื้นที่จริง รวมทั้งสามารถนำความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้ในการประกอบวิชาชีพด้านวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมต่อไป

ภาพ: นายสุรศักดิ์ ใจหลัก ข้อมูล/ข่าว: อภิรักษ์ นิลวัฒน์

เพิ่มข่าวโดย: นายสุรศักดิ์ ใจหลัก วันที่/เวลา : 2021-01-20 19:45:38