School of Energy and environment

คณะพลังงานและสิ่งแวดล้อม ร่วมกับ คณะบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ดำเนินโครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวล้านนาตะวันออก

 


คณะพลังงานและสิ่งแวดล้อม ร่วมกับ คณะบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ดำเนินโครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวล้านนาตะวันออกเชื่อมโยงประเทศเพื่อนบ้านด้วย 2 กิจกรรม: 1.กิจกรรมการจัดทำแผนแม่บทการพัฒนาการท่องเที่ยว และ 2.การศึกษาออกแบบการพัฒนาพื้นที่วนอุทยานถ้ำหลวง-ขุนน้ำนางนอน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อการประชาสัมพันธ์ และยกระดับการพัฒนาศักยภาพการท่องเที่ยวในพื้นที่วนอุทยานถ้ำหลวง-ขุนน้ำนางนอน และพื้นที่บริเวณโดยรอบ รวมถึงพื้นที่เชื่อมโยงกิจกรรม การเรียนรู้ นันทนาการ และท่องเที่ยวเข้าไว้ด้วยกัน ซึ่งการดำเนินโครงการดังกล่าวฯ ได้รับงบประมาณจากกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน (ล้านนาตะวันออก) ปีงบประมาณ 2563
 
การดำเนินการโครงการฯ ดังกล่าวแล้วเสร็จและมีผลการดำเนินงานเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของโครงการเรียบร้อย ทั้งนี้ ในวันที่ 29 ธันวาคม 2563 ได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.สุภกร พงศบางโพธิ์ อธิการบดี และ รองศาสตราจารย์ ดร.ฐิติรัตน์ เชี่ยวสุวรรณ รองอธิการบดีฝ่ายนโยบายและแผน เป็นผู้รับมอบเอกสารการดำเนินงานและเอกสารเผยแพร่ประชาสัมพันธ์โครงการฯ โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.ต่อพงศ์ กรีธาชาติ คณบดีคณะพลัง งานและสิ่งแวดล้อม พร้อมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ประกอบศิริ ภักดีพินิจ คณบดีคณะบริหารธุรกิจและนิเทศน์ศาสตร์ พร้อมคณะทำงานรายงานผลการดำเนินงานที่ผ่านมา

ภาพ: นายกฤษณะ วิรัตน์เกษม ข้อมูล/ข่าว: อภิรักษ์ นิลวัฒน์

เพิ่มข่าวโดย: นายสุรศักดิ์ ใจหลัก วันที่/เวลา : 2020-12-30 10:02:20