School of Energy and environment

นิสิต SEEN เข้ารับรางวัลผลงานวิจัยคุณภาพ ประจำปี 2562

 


วันที่ 2 ธันวาคม 2563 น.ส.พัชราภรณ์ สุริยะ นิสิตปริญญาโท หลักสูตรวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม คณะพลังงานและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยพะเยา เข้ารับรางวัลผลงานวิจัยคุณภาพ ประจำปี 2562 สาขาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม และความหลากหลายทางชีวภาพ ภาคบรรยาย ระดับชมเชย ในงานประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 17 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน จ.นครปฐม ซึ่งได้นำเสนอผลงานวิจัยเรื่อง การผลิตถ่านกัมมันต์จากซังข้าวโพดเพื่อบำบัดสีย้อมแอซิดแดง โดยมี ดร.สุชัญญา ทองเครือ เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์

ภาพ: นางสาวจิราภรณ์ ไชยสาร ข้อมูล/ข่าว: อภิรักษ์ นิลวัฒน์

เพิ่มข่าวโดย: นางสาวจิราภรณ์ ไชยสาร วันที่/เวลา : 2020-12-02 15:09:03