School of Energy and environment

SEEN ได้จัดกิจกรรมไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2563

 


เมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 2563 คณะพลังงานและสิ่งแวดล้อม นำโดย รองศาสตราจารย์ ดร.ต่อพงศ์ กรีธาชาติ คณบดี พร้อมด้วยคณาจารย์ ได้เข้าร่วมกิจกรรมพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2563 เป็นกิจกรรมที่คณะฯ จัดขึ้นทุกปี ซึ่งนิสิตแต่ละชั้นปีได้จัดพานดอกไม้เพื่อให้นิสิตตัวแทนของชั้นปี เพื่อเป็นการแสดงความเคารพแด่ครูอาจารย์ผู้ประสิทธิ์ประสาทวิชา กิจกรรมการไหว้ครูเพื่อสะท้อนถึงความผูกพันใกล้ชิดระหว่างครูกับศิษย์ และเป็นการอนุรักษ์ฟื้นฟูทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม ในกิจกรรมมีการมอบเกียรติบัตร และคณาจารย์ได้ผูกข้อมือเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจแก่นิสิต ณ ห้องเรียน SEEN 2301 คณะพลังงานและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยพะเยา

ภาพ: นายสุรศักดิ์ ใจหลัก ข้อมูล/ข่าว: อภิรักษ์ นิลวัฒน์

เพิ่มข่าวโดย: นายสุรศักดิ์ ใจหลัก วันที่/เวลา : 2020-11-30 14:59:20