School of Energy and environment

SEEN จัดประชุมเพื่อคัดเลือกบุคคลที่มีคุณสมบัติเข้าร่วมโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย) มหาวิทยาลัยพะเยา

 


เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2563 คณะพลังงานและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยพะเยา นำโดย รองศาสตราจารย์ ดร.ต่อพงศ์ กรีธาชาติ คณบดี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อนุสรณ์ บุญปก รองคณบดีฝ่ายวิจัยและวิเทศสัมพันธ์ และเจ้าหน้าที่ จัดประชุมในการคัดเลือกบุคคลที่มีคุณสมบัติเข้าร่วมโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย) มหาวิทยาลัยพะเยา
คณะพลังงานและสิ่งแวดล้อมจึงได้จัดกิจกรรมให้สอดคล้องกับบริบทของพื้นที่โดยใช้โครงการ “การเยียวยาและฟื้นฟูเศรษฐกิจชุมชน ด้วยการยกระดับการผลิตผลิตภัณฑ์จักสานจากผักตบชวา” เพื่อต้องการเยียวยาและฟื้นฟูเศรษฐกิจในพื้นที่ หลังจากการได้รับผลกระทบจากการระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 โดยการส่งเสริมให้มีการจ้างงานภายในเขตพื้นที่ ยกระดับฝีมือแรงงาน และเพิ่มโอกาสทางการค้าสำหรับผลิตภัณฑ์จักสานจากผักตบชวาที่เป็นสินค้า OTOP ซึ่งทางคณะฯ ได้รับผิดชอบในพื้นที่ 2 ตำบล ได้แก่ ตำบลสันป่าม่วง และ ตำบลบ้านสาง อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา

ภาพ: นายสุรศักดิ์ ใจหลัก ข้อมูล/ข่าว: อภิรักษ์ นิลวัฒน์

เพิ่มข่าวโดย: นายสุรศักดิ์ ใจหลัก วันที่/เวลา : 2020-11-25 13:32:06