School of Energy and environment

SEEN ร่วมโครงการแนะแนวศึกษานักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

 


วันที่ 24 พฤศจิกายน 2563 คณะพลังงานและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยพะเยา ร่วมจัดโครงการแนะแนวการศึกษาต่อนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ณ โรงเรียนเชียงรายวิทยาคม จังหวัดเชียงราย โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กฤตชญา อิสกุล ดร.ศตวรรษ ทนารัตน์ และอาจารย์ชัยวัฒน์ โพธิ์ทอง เข้าร่วมโครงการมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6ได้รับฟังและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ แนะแนวการศึกษาต่อ เพื่อนำข้อมูลที่ได้รับนำไปประกอบการตัดสินใจ สามารถวางแผนการศึกษาต่อ รวมทั้งสร้างความรู้ความเข้าใจการรับเข้าศึกษา และประชาสัมพันธ์แนะนำหลักสูตรต่างๆของคณะ

ภาพ: นางสาวปริฉัตร เรือนแก้ว ข้อมูล/ข่าว: อภิรักษ์ นิลวัฒน์

เพิ่มข่าวโดย: นางสาวปริฉัตร เรือนแก้ว วันที่/เวลา : 2020-11-24 14:10:13