School of Energy and environment

SEEN 1 คณะ 1 ชุมชนนวัตกรรม

 


คณะพลังงานและสิ่งแวดล้อม ได้จัดกิจกรรมตรวจเยี่ยมภายใต้โครงการ 1 คณะ 1 โมเดล ของมหาวิทยาลัยพะเยาสู่การเป็นชุมชนนวัตกรรม เมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน 2563 ที่ผ่านมา ณ วิสาหกิจชุมชนผักตบชวาบ้านสันป่าม่วงหมู่ 4 ต.สันป่าม่วง อ.เมืองพะเยา จ.พะเยา โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อนุสรณ์ บุญปก รองคณบดีฝ่ายวิจัยและวิเทศสัมพันธ์และหัวหน้าโครงการ ดร.สุรัตน์ เศษโพธิ์ รองคณบดีฝ่ายกิจการนิสิต ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุขทัย พงศ์พัฒนศิริ ให้การต้อนรับ คณะกรรมการตรวจเยี่ยมฯ นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สมคิด จูหว้า ดร.สวรินทร์ ฤกษ์อยู่สุข อาจารย์ปรียาชนก เกษสุวรรณ และคณะทำงานจากกองบริหารงานวิจัย ทั้งนี้ทีมงานวิจัย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อนุสรณ์ บุญปก รองคณบดีฝ่ายวิจัยและวิเทศสัมพันธ์ นายศิรสิทธิ์ มีศิริ ผู้ช่วยนักวิจัย และ แม่กำนันผ่องศรี ปรีชาพงศ์มิตร ประธานกลุ่มวิสาหกิจฯ ร่วมนำเสนอผลการดำเนินงานและรายงานความก้าวหน้า โครงการ “ศูนย์ต้นแบบการเรียนรู้และนวัตกรรมโรงอบแห้งแสงอาทิตย์แบบเรือนกระจกอัจฉริยะ เพื่อยกระดับการผลิตสินค้าหัตถกรรมของวิสาหกิจชุมชนเครื่องจักสานผักตบชวาที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม” คณะพลังงานและสิ่งแวดล้อม และได้รับเกียรติจากคุณดำเนิน เสนาะสำเนียง หัวหน้าสำนักงานปลัดเทศบาลตำบลสันป่าม่วง กล่าวถึงการสนับสนุนวิสาหกิจชุมชนจกาภาคีเครือข่ายนวัตกรรม ซึ่งการดำเนินโครงการดังกล่าวนี้ สามารถลดต้นทุนและเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต ทำให้เกิดรายได้เพิ่มขึ้น ส่งผลต่อการดำเนินตามวิถีชีวิตชุมชนที่ก้าวไปพร้อมเทคโนโลยีนวัตกรรม และรักษาสิ่งแวดล้อมอีกด้วย

ภาพ: นายสุรศักดิ์ ใจหลัก ข้อมูล/ข่าว: อภิรักษ์ นิลวัฒน์

เพิ่มข่าวโดย: นายนพดล มั่นที่สุด วันที่/เวลา : 2020-11-24 09:25:55