School of Energy and environment

SEEN จัดบรรยายพิเศษ เรื่อง “การประยุกต์ใช้อากาศยานไร้คนขับ และภาพถ่ายดาวเทียมในการประเมินการเจริญเติบโตของพืช”

 


วันที่ 10 พฤศจิกายน 2563 คณะพลังงานและสิ่งแวดล้อมนำโดย ดร.สุรัตน์ เศษโพธิ์ รองคณบดีฝ่ายกิจการนิสิต กล่าวต้อนรับ ดร.สิทธิศักดิ์ หมูคำหล้า นักภูมิสารสนเทศ จากสำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (GISTDA) จัดบรรยายพิเศษ เรื่อง “การประยุกต์ใช้อากาศยานไร้คนขับ และภาพถ่ายดาวเทียมในการประเมินการเจริญเติบโตของพืช” มาเป็นวิทยากรในการบรรยายครั้งนี้ให้กับอาจารย์ นิสิต และนักวิจัยรวมถึงผู้ที่สนใจ ณ ห้องประชุม ชั้น 2 คณะพลังงานและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยพะเยา ซึ่งการบรรยายดังกล่าวผู้ที่สนใจสามารถนำองค์ความรู้ไปประยุกต์เพื่อเชื่อมโยงสู่งานวิจัยในการแก้ปัญหาอย่างบูรณาการต่อไป

ภาพ: นายสุรศักดิ์ ใจหลัก ข้อมูล/ข่าว: อภิรักษ์ นิลวัฒน์

เพิ่มข่าวโดย: นายสุรศักดิ์ ใจหลัก วันที่/เวลา : 2020-11-10 22:29:03