School of Energy and environment

นิสิต SEEN ศึกษาดูงานโครงการบริหารจัดการน้ำชุมชนตำบลบ้านตุ่น

 


เมื่อวันที่ 2 พฤศจิกายน 2563 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สิทธิชัย พิมลศรี และดร.สุขุมา ชิตาภรณ์พันธุ์ ได้นำนิสิตระดับปริญญาตรีชั้นปีที่ 4 สาขาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม เข้าศึกษาดูงานระบบบริหารจัดการน้ำชุมชน ได้รับการต้อนรับจาก องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตุ่น อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา และกลุ่มบริหารจัดการน้ำชุมชนตำบลบ้านตุ่น ภายใต้โครงการหลักสูตรระยะสั้นการบริหารน้ำชุมชนอย่างยั่งยืนปีการศึกษา 2563 เพื่อบูรณาการการเรียนการสอนทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติให้นิสิตเรียนรู้นอกห้องเรียนจากสถานที่จริง ซึ่งมีการบริหารการจัดการน้ำตามแนวทางพระราชดำริ เป็นการอนุรักษ์ตั้งแต่ต้นน้ำ กลางน้ำ และปลายน้ำ ได้เป็นอย่างดี

ภาพ: นายสุรศักดิ์ ใจหลัก ข้อมูล/ข่าว: อภิรักษ์ นิลวัฒน์

เพิ่มข่าวโดย: นายสุรศักดิ์ ใจหลัก วันที่/เวลา : 2020-11-02 20:54:03