School of Energy and environment

SEEN วิชาการ แนะแนวการศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา

 


วันที่ 27 ตุลาคม 2563 ดร.โสมนัส สมประเสริฐ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ ดร.สุรัตน์ เศษโพธิ์ รองคณบดีฝ่ายกิจการนิสิต และ ดร.ฉัตรแก้ว ชัยลือชา อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรการจัดการและนวัตกรรมพลังงาน ได้ออกแนะแนวการศึกษาต่อระดับบัญฑิตศึกษา ณ สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 2 อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา ซึ่งมี ครู อาจารย์และบุคลากร ในสังกัดสถาบันฯ ให้ความสนใจในการเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาโทและปริญญาเอก หลักสูตร วท.ม. การจัดการและนวัตกรรมพลังงาน และ หลักสูตร ปร.ด. การจัดการและนวัตกรรมพลังงาน ซึ่งหลักสูตรฯ ดังกล่าวเป็นหลักสูตรใหม่ที่มีความทันสมัย มีความสอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน และจะเปิดรับนิสิตใหม่ในปีการศึกษา 2564 นี้ 

ภาพ: นายนพดล มั่นที่สุด ข้อมูล/ข่าว: อภิรักษ์ นิลวัฒน์

เพิ่มข่าวโดย: นายนพดล มั่นที่สุด วันที่/เวลา : 2020-10-28 09:53:29